BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 38/15 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 30 grudnia 2015 roku
w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 115/2013 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach, wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 8 ust. 2 pkt. 2 skreślono "Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej - FB", wprowadzono zapis "Główny Księgowy -FB",

2) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"Urząd Stanu Cywilnego, w skład którego wchodzą stanowiska pracy:

1) Kierownik USC

2) Specjalista ds. ewidencji ludności i akt Urzędu Stanu Cywilnego - USC".

3) w § 31 ust. 4 pkt. 5 skreślono "organizowanie poboru oraz prowadzenie rejestracji przedpoborowej" wprowadzono zapis "przygotowanie i udział w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej"

4) w § 31 ust. 4 dodaje się pkt. 7 i 8 w brzmieniu:

"7) opracowywanie, uzgadnianie i aktualizowanie dokumentów planistyczno-organizacyjnych w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych gminy.

8) opracowywanie, uzgadnianie i aktualizowanie dokumentów planistyczno-organizacyjnych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego."

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 maj 2016 10:05
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1079 razy