BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 14/17 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 19 czerwca 2017 roku
w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 29/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 02 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach, wprowadza się następujące zmiany:

w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  „Urząd Stanu Cywilnego, w skład którego wchodzą stanowiska pracy:

1)    Kierownik USC

2)    Zastępca Kierownika USC

3)    Stanowisko ds. ewidencji ludności i akt Urzędu Stanu Cywilnego – USC”

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 cze 2017 10:27
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 999 razy