BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 39/17 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 08 grudnia 2017 roku
w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 29/16 Wójta Gminy Przytuły z dnia 02 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach, wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Referat Organizacyjny i Spraw Pracowniczych, w skład którego wchodzą stanowiska pracy:

1)Stanowisko pracy ds. kadrowych i ochrony środowiska (Kierownik Referatu) – KS,

2)Sekretarka – SG,

3)Stanowisko pracy ds. pozamilitarnych przygotowań obronnych, wojskowości, ochrony przeciwpożarowej i informatyki – SO,

4)Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, oświaty, kultury, sportu i zdrowia –DO,

5)Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy – OR.

Obsługa techniczna:

6) Kierowcy /2/,

7) Pracownik gospodarczy /1/,

8) Kierowca - OSP/1/.”

2/ w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:„Referat Rozwoju Gospodarczego w skład, którego wchodzą stanowiska pracy:

1)Stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej i zagospodarowania przestrzennego, zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów (Kierownik Referatu) - GI,

2)Stanowisko pracy ds. rolnictwa i doradztwa rolniczego – GR,

3)Stanowisko pracy ds. obsługi wodociągu gminnego – GW.”

3/ w § 28 skreślono ust. 2: „Sekretarzowi podlega Referat Rozwoju Gospodarczego.”

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 sty 2018 14:44
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 899 razy