BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 12 marca 2019 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 58 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 247, ust. 1, art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 7 i § 10 uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Przytuły na 2019 rok , Wójt Gminy Przytuły zarządza, co następuje:

 

 §1.1. Postanawia się zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 844 280,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) na zadanie pn. Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły”.

2.Wydatki na pokrycie których zostanie zaciągnięty kredyt zostały ujęte w budżecie Gminy Przytuły na 2019 rok.

3.Kredyt, o którym mowa w ust. 1 spłacony będzie niezwłocznie po otrzymaniu refundacji z budżetu Unii Europejskiej.

4.Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

 §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 lip 2019 08:46
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 216 razy