BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 15/07

z dnia: 25 maja 2007 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i z 2006 r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) zarządza się, co następuje:

§1.

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 109/06 Wójta Gminy Przytuły z dnia 23 lutego 2006 r w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach wprowadza się następujące zmiany:
1/ skreśla się § 4,
2/ zmienia się rozdział III który otrzymuje brzmienie:
„III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU
§ 5.
W skład Urzędu wchodzą dwa referaty i następujące samodzielne stanowiska pracy, które do oznaczenia akt stosują podane symbole literowe:
1/ referat finansów, na który składa się:
- skarbnik gminy będącego kierownikiem referatu FN
- stanowisko do spraw wymiaru i księgowości podatków i opłat FP
-stanowisko do spraw księgowości budżetowej FB
-stanowisko do spraw wynagrodzeń i księgowości budżetowej FW
2/ referat organizacyjny, na który składa się:
- kierownik referatu KO
- stanowisko do spraw obsługi Rady OR
- stanowisko do spraw kadrowych i socjalnych OK
- informatyk IF
- Kierowcy
- robotnik gospodarczy
- robotnicy publiczni i interwencyjni
3/ kierownik Urzędu Stanu Cywilnego USC
4/ stanowisko do spraw infrastruktury technicznej
i zagospodarowania przestrzennego ZP
5/ stanowisko do spraw rolnictwa, gospodarki mieniem komunalnym
i ochrony środowiska RL
6/ stanowisko do spraw doradztwa rolniczego DR”
3/zmienia się w § 12:
a/ zdanie pierwsze, które otrzymuje brzmienie: „Do zakresu działania kierownika referatu organizacyjnego należy”,
b/ po pkt 5 dodaje się pkt 6 w następującym brzmieniu: ”6/ nadzór i koordynacja pracy stanowisk przypisanych do referatu”,
4/zmienia się § 15, który otrzymuje brzmienie :
„ § 15. Do działania stanowiska do spraw organizacyjnych, kadrowych i socjalnych należy:
1/ prowadzenie kancelarii Urzędu i sekretariatu Wójta,
2/ prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
3/ prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu”,
5/ po § 15 dodaje się § 15 a, który otrzymuje: „§ 15 a. Do zakresu działania stanowiska do spraw rolnictwa, gospodarki mieniem komunalnym i ochrony środowiska należy:
1/ prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa,
2/ prowadzenie spraw określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami,
3/ realizacja zadań określonych prawem ochrony środowiska, prawem wodnym i ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
4/ prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczania nieruchomości,
5/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej.”
6/ skreśla się § 22,
7/ zmienia się § 32, który otrzymuje następujące brzmienie: „§ 32. Wójt Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek tygodnia (jeżeli jest to święto lub dzień wolny od pracy - w następny dzień roboczy ) w godzinach od 10º° do 17º° .”
8/ zmienia się § 34, który otrzymuje brzmienie: „§ 34. Kierownik referatu organizacyjnego koordynuje i nadzoruje sprawność i terminowość załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania obywateli zgłaszających się do urzędu”,
9/ zmienia się § 41, który otrzymuje brzmienie: „§ 41. Kierownik referatu omawia na naradach i szkoleniach nieprawidłowości w zakresie załatwiania spraw obywateli w ramach skarg i wniosków oraz podejmuje działania zapobiegające uchybieniom i niedociągnięciom z tym związanym”,
10/ zmienia się w § 43 pkt 1 , który otrzymuje brzmienie :
„1/ kierownik referatu organizacyjnego”,
11/ skreśla się § 47.


§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu organizacyjnego

§3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 cze 2007 13:34
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1497 razy