BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9/03

z dnia: 02 czerwca 2003 roku
w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach.
Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ustalam regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Przytułach, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.
Traci moc uchwała Nr 51/XII/96 Rady Gminy Przytuły z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach oraz uchwała Nr XXI/84/97 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 marca 1997 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Przytuły

Krzysztof Jan Polkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 23:07
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1638 razy
Ilość edycji: 1