BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 100/13 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 25 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach.

      Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594) zarządzam, co następuje:

§1

      W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 57/12 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przytułach, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 ust. 2 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: "Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi."
2) w § 30 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
"W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:   
1) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przytuły,
2) obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych,
3) aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
4) opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
5) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
6) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
7)  kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły,
8) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
9) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminie,
10) przygotowanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
11) sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
12) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów,
13) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu opłat za odpady komunalne.

§2

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 lip 2013 11:14
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1105 razy