BIP Gminy Przytuły

S T A T U T

O Ś R O D K A    P O M O C Y    S P O Ł E C Y N E J
  W    P R Z Y T U Ł A C H

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§1

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:
   1) uchwały Nr 37/X/90 Gminnej Rady Narodowej w Przytułach z dnia 22 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach,
   2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2013,poz.182),
   3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późń.zm.),
   4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późń.zm.),
   5) niniejszego Statutu.

§2

 1. Terenem działania Ośrodka jest gmina Przytuły.
 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Przytuły.
 3. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy oraz dotacji celowych na realizację zadań pomocy społecznej. Środki na realizację i obsługę zadań własnych gminy zapewnia budżet gminy, środki na realizację i obsługę zadań zleconych gminie zapewnia budżet państwa.

Rozdział II
Przedmiot działalności Ośrodka.

§3

 1. Ośrodek realizuje zadania w zakresie udzielania pomocy społecznej osobom i rodzinom tego potrzebującym.
 2. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności:
   1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
   2)analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
   3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
   4) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
   5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

§4

 1. Podstawową działalnością Ośrodka jest ustalenie uprawnień, przyznawanie, wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 24 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013, poz.182) obejmujących:
   1) świadczenia pieniężne,
   2) świadczenia niepieniężne.
 2. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z:
   1)ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późń.zm.),
   2)ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2012, poz.1228.),
   3) ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz.2259 z późń.zm.),
   4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2013, poz.135),
   5) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585 z późń.zm.),
   6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późń.zm.) ,
   7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz.1493 z późń.zm.),
   8) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.2012 r., poz.400.),
   9)ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2011 r. Nr 231, poz.1375),
   10) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012, poz.1356),
   11) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz.734 z późń.zm.)
   a także inne zadania i programy osłonowe w obszarze pomocy społecznej o charakterze własnym lub zlecone.

§5

 1. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
 2. Ośrodek realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.
 3. Ośrodek wykonując zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Wójta Gminy.
 4. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Rozdział III
Organizacja Ośrodka.

§6

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i występuje w jego imieniu.
 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt.
 3. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych pracowników.
 4. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni pracownik wyznaczony przez Kierownika.

§7

     Szczegółową strukturę organizacyjną ustala Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach zatwierdzonym zarządzeniem Wójta Gminy Przytuły.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Ośrodka.

§8

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Przytuły.
 2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków.
 3. Na realizację zadań własnych gminy Ośrodek otrzymuje dotację ze środków własnych Gminy Przytuły.
 4. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet państwa.
 5. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, to jest przyjmować i dysponować środkami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.

Rozdział V
Postanowienia końcowe.

§9

     Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy Przytuły.
Data powstania: poniedziałek, 29 mar 2010 10:08
Data opublikowania: poniedziałek, 29 mar 2010 10:16
Data edycji: wtorek, 10 wrz 2013 14:43
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2303 razy
Ilość edycji: 1