BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

DOPŁATY DO OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


      Wójt Gminy informuje, iż ustanawia się dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dopłaty te przysługują na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie zamieszkującej na nieruchomości i wynoszą miesięcznie kwotę stawki określonej na każde w/w dziecko. Warunkiem przyznania dopłaty jest złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia (pokój nr 11, Tel. 86 217-70-44). Dopłaty przyznaje się na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia oświadczenia do końca roku kalendarzowego, nie dłużej jednak niż na okres uprawniający do przyznania dopłaty. W przypadku powstania zaległości w trakcie okresu uprawniającego do dopłaty, prawo do dopłaty wygasa z końcem kwartału, w którym powstała zaległość.

      Przyznana dopłata podlega zaliczeniu na poczet bieżących zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

      Przy ustalaniu liczby dzieci w rodzinie uwzględnia się dzieci:

  • małoletnie tj. do ukończenia 18 roku życia
  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
Data powstania: środa, 5 lut 2014 14:48
Data opublikowania: środa, 5 lut 2014 14:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 lut 2015 09:10
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1911 razy