BIP Gminy Przytuły

Obwieszczenie

Działając zgodnie z treścią oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Przytuły podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytuły na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytuły na lata 2017-2020 z perspektywą
do 2024 r.

 

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, pokój nr 3 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30).

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przytuły

 

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 08.02.2017 r. do dnia 01.03.2017 r.
w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: środowisko@przytuly.powiatlomzynski.pl

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Przytułach (pokój nr 3), w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30).

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przytuły.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 8 lut 2017 13:08
Data opublikowania: środa, 8 lut 2017 13:24
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 349 razy