BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Główne zadania pomocy społecznej.

Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach realizuje zadania pomocy społecznej należące do: zadań własnych i zleconych gminie wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych, a także wynikające z uchwał Rady Gminy Przytuły.

Świadczenia z pomocy społecznej przysługują:

  1. Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  3. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód netto nie przekracza       701,00 zł
2) rodzinie, w której dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza          528,00 zł

Obliczając dochód, bierze się pod uwagę sumę dochodów netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Do dochodów nie wlicza się :

  • alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
  • jednorazowych świadczeń socjalnych,
  • świadczeń w naturze,
  • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.


Kwoty świadczeń:
Zasiłek stały dla osoby samotnej – maksymalna wysokość       645,00 zł
Zasiłek stały dla osoby w rodzinie – maksymalna wysokość      528,00 zł
Minimalna wysokość zasiłku stałego                                           30,00 zł
Minimalna wysokość zasiłku okresowego                                    20,00 zł


W przypadku osoby samotnie gospodarującej  zasiłek okresowy przysługuje  do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie  (701 zł)

 

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. roku o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom - w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa   domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159. ust.1 pkt. lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;  
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

Osoby ubiegające się o pomoc w formie świadczeń pieniężnych, po spełnieniu warunków mogą uzyskać:
1. Świadczenia pieniężne:
1) zasiłek stały (zadanie własne gminy),
2) zasiłek okresowy (zadanie własne gminy),
3) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy (zadanie własne gminy),
4) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie (zadanie własne gminy),
5) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu  sprawowania opieki przyznane przez sąd (zadanie zlecone).

2. Świadczenia niepieniężne:
1) praca socjalna,
2) bilet kredytowany,
3) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
4) składki na ubezpieczenia społeczne,
5) sprawienie pogrzebu,
6) poradnictwo,
7) interwencja kryzysowa,
8) schronienie,
9) posiłek,
10) niezbędne ubranie,
11) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

 

Pozostałe informacje.

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni pracujących od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej czy też majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy – w miejscu zamieszkania bądź w innym stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego niedotrzymanie jego postanowień,nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną  lub nieuzasadniona odmowa podjęcia  leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymaniu świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
W przypadku  stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny,wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

 

Data powstania: wtorek, 8 cze 2021 10:26
Data opublikowania: wtorek, 8 cze 2021 10:30
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1247 razy