BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 PLN

Zamawiający: GMINA PRZYTUŁY

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

tel.512-413-016, fax. 86 2177003

email: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Zapewnienie opieki weterynaryjnej udzielanej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Przytuły”

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej z udziałem bezdomnych i dzikich zwierząt, usypianie ślepych miotów, sterylizacja.

 1. Zakres usługi:

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych i dzikich zwierząt z terenu Gminy Przytuły, po każdorazowym zgłoszeniu od Zamawiającego, upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Przytuły lub Policji.

W koszt usługi wchodzi: badanie kliniczne, koszt leków, koszt dojazdu do miejsca zdarzenia, koszt leczenia według faktycznie poniesionych kosztów.

Usypianie ślepych miotów i sterylizacja bezdomnych zwierząt po każdorazowym zgłoszeniu od Zamawiającego, upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.

Gotowość do świadczenia usług całodobowo, także w dni wolne od pracy i święta.

Termin obowiązywania umowy: od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 06.11.2023 r. do godz. 15.30

Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły, przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) lub drogą elektroniczną na e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Filipkowska Ewelina  tel. 512-413-016 e-mail: oswiata@przytuly.powiatlomzynski.pl

 1. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena ofertowa - 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi zawierać:

 1. Pełną nazwę oferenta.
 2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP.
 3. Cenę oferty przedstawioną jako cena netto w PLN.

 

7. Do oferty należy dołączyć:

 

 1. Dokument potwierdzający uzyskanie wpisu do ewidencji zakładów leczniczych prowadzoną przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną.
 2. Dokument potwierdzający, iż usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo do wykonywania zawodu, przyznane przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną.
 3. Oświadczenie o posiadaniu urządzeń, środków i osób niezbędnych doświadczenia usług, w tym zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści,, Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia’’.

 

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Przytułach.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 paź 2023 14:18
Data opublikowania: poniedziałek, 23 paź 2023 14:20
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 309 razy