BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł

Gmina Przytuły zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi poniżej opisanego przedmiotu zamówienia: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przytuły”.

 

 1. Zamawiający:

Nazwa i adres Zamawiającego:

                   Gmina Przytuły

ul. Supska 10

                   18-423 Przytuły

        NIP: 718-213-81-61

       reprezentowana przez Wójta Gminy Przytuły

Siedziba: Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

REGON 000527374

NIP 718-129-66-91

Tel. 515-494-557 fax. 86 217-70-03 mail. srodowisko@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

Adres strony internetowej: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

1)  Zbieraniu i załadunku zebranych wyrobów azbestowych na pojazd przeznaczony do transportu. Załadunek ma zostać przeprowadzony sprzętem Wykonawcy.

2) Transporcie zebranych wyrobów azbestowych w przeznaczone do tego celu miejsce unieszkodliwienia, które jest zarządzane przez instytucję działającą w sposób legalny i uprawnioną do przyjmowania i unieszkodliwiania tego typu odpadów. (Transport ma zostać przeprowadzony sprzętem Wykonawcy).

3) Przekazaniu wyrobów zawierających azbest ww. instytucji celem unieszkodliwienia. (Koszt zdeponowania i unieszkodliwienia odpadów ponosi Wykonawca).

4) Nie jest planowany demontaż płyt cementowo - azbestowych bezpośrednio z budynków.

               

2.W związku z zakresem przedmiotu zamówienia opisanego w rozdz. II.

1) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w zaoferowaną cenę wszelkich kosztów jakie mogą powstać w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

2) Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie całego procesu odbioru wyrobów azbestowych z danej nieruchomości, Wykonawca musi legitymować się stosownym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały okres realizacji przedmiotu umowy – kopia polisy OC Wykonawcy będzie stanowiła załącznik do umowy.

3) Wykonawca powinien przedłożyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż posiada odpowiednie uprawnienia oraz wpis do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) do prowadzenia działalności w tym zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4) Wykonawca przy realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

5) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych określone w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ww. ustawy oraz wykonywać ten transport zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:

1) Przekazania Zamawiającemu uwierzytelnionych kopii zgłoszeń złożonych (w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac) właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) - zgodnie z § 6 ust. 2 cyt. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

2) Ważenia wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z nieruchomości i zaprotokołowania ich wagi. Okoliczność zważenia wyrobów i ich zaprotokołowania wagi powinna być potwierdzona podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność, właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego.

3) Potwierdzenia przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości w formie protokołu odbioru odpadu sporządzonego w dwóch egzemplarzach: jeden dla odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania dla Zamawiającego, natomiast drugi dla właściciela nieruchomości.

4)  Sporządzenia kart przekazania odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia. Karty te muszą zostać wystawione i wygenerowane z systemu BDO - wygenerowanie potwierdzeń wystawienia karty (kart) przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku w systemie BDO w formie dokumentu pdf i formie papierowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 1. Przewidywana szacunkowa wielkość przedmiotu zamówienia opisanego w rozdz. II wynosi około  247,66 Mg płyt cementowo - azbestowych.

5. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy wykaz nieruchomości, z których mają zostać odebrane płyty azbestowo - cementowe z miejsc tymczasowego składowania. Wykonawca skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami lub żądaniem zmiany umowy w przypadku redukcji lub zwiększenia wielkości przedmiotu zamówienia względem szacunkowej wielkości przedmiotu zamówienia.
 2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, tj. karty przekazania odpadów wystawione i wygenerowane z systemu BDO - wygenerowaniem potwierdzeń wystawienia karty (kart) przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku w systemie BDO w formie dokumentu pdf i formie papierowej, protokoły prawidłowości wykonania usługi, podpisane przez właścicieli nieruchomości, oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu, uwierzytelnione kopie zgłoszeń organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy, oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, złożone do organów w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
 3. Zamówienie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Gminy Przytuły.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie:

od dnia podpisania umowy do 12 stycznia 2024 r.

 

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena- 100% kryterium wyboru za 1 Mg.

VMiejsce i termin składania ofert:

 1. Oferty należy złożyć w formie papierowej pocztą tradycyjną, kurierem, lub dostarczyć osobiście do dnia 03.11.2023 r. do godz. 12.00do siedziby Zamawiającego, tj. do Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły (sekretariat). Oferty należy dostarczyć w nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem ´´Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły´´ Nie otwierać przed dniem 03.11.2023 r. do godz. 12.15 oraz pieczęcią Wykonawcy.
 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwarcia niezwłocznie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 03.11.2023 r. o godz. 12.15 w sali konferencyjnej.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

VI. Do ofert należy dołączyć następujące dokumenty:

1.Podpisane  przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie o posiadaniu niezbędnych pozwoleń i koncesji zgodnych z aktualnie obowiązującym na terenie RP prawem wymaganych do odbioru i transportu odpadów opisanych w rozdz. II - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

2.Podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy oświadczenia o posiadanym przeszkoleniu osób biorących udział w zamówieniu, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.

3.Podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie dotyczące zdolności do wykonania zamówienia związane z: posiadaniem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadaniem wiedzy i doświadczenia; dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; znajdowaniem się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie Zamówienia- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.

4. Podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie o przystosowanych do zbiórki i transportu odpadów zawierających azbest środkach transportu, które spełniają warunki ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.) - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.

5. Podpisany przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy aktualny odpis z właściwego rejestru oraz rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), do prowadzenia działalności w tym zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej.

6. Podpisaną przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowę z instytucją zarządzającą miejscem deponowania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, do której zostaną przetransportowane odpady z Gminy Przytuły.

7. Wypełniony formularz ofertowy- zgodnie z załącznikiem nr. 5 do niniejszego zapytania.

8. Oferty nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

   VII.       Opis sposobu oceny ofert.

Oferty będą oceniane dwuetapowo.

Etap 1. Analiza dostarczonych dokumentów dotyczących sytuacji prawno-ekonomiczno-technicznej przedsiębiorstwa.

Etap 2. Analiza zaproponowanych ofert. 

VIII.  Informacje ogólne

1.Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana oferta, z najniższą ceną ofertową brutto za 1 Mg.

2.Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapisanych wyżej warunków wykonania zamówienia.

3. W razie uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy o wykonawstwo, Zamawiający wybierze kolejną z najkorzystniejszych ofert.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych natomiast w przypadku wyboru danej oferty obejmuje również wyrażenie zgody na opublikowanie danych osobowych  (imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz jej siedziby) na stronie internetowej Gminy Przytuły.

Załączniki:

 • Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych pozwoleń i koncesji – zał. nr 1
 • Oświadczenia o posiadanym przeszkoleniu osób biorących udział w zamówieniu – zał. nr 2
 • Oświadczenie dotyczące zdolności do wykonania zamówienia – zał. nr 3
 • Oświadczenie o posiadanych środkach transportu przystosowanych do zbiórki i transportu odpadów zawierających azbest – zał. nr 4
 • Formularz ofertowy- zał. nr 5
 • Projekt umowy -zał. nr 6

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 25 paź 2023 11:30
Data opublikowania: środa, 25 paź 2023 11:38
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 296 razy