BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

czwartek, 17 wrz 2020 10:57
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 574440-N-2020 z dnia 2020-08-13 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104647B Mroczki - Mikuty”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

poniedziałek, 14 wrz 2020 14:42
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 574221-N-2020 z dnia 2020-08-13 r. pod tytułem: „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Nr 104641B w miejscowości Wilamowo”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

środa, 2 wrz 2020 13:27
Gmina Przytuły: Remont drogi gminnej Nr 104628B Przytuły Las. Odcinek długości 980 m.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

środa, 2 wrz 2020 13:15
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wagi”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 31 sie 2020 13:01
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 574440-N-2020 z dnia 2020-08-13 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104647B Mroczki - Mikuty”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 28 sie 2020 15:24
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 574221-N-2020 z dnia 2020-08-13 r. pod tytułem: „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Nr 104641B w miejscowości Wilamowo”

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

środa, 19 sie 2020 13:11
„Przebudowa drogi gminnej Nr 104647B Mroczki - Mikuty”

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

środa, 19 sie 2020 12:46
„Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Nr 104641B w miejscowości Wilamowo”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

wtorek, 18 sie 2020 13:43
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 564925-N-2020 z dnia 2020-07-22 r. pod tytułem: „Remont drogi gminnej Nr 104628B Przytuły Las. Odcinek długości 980 m.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

czwartek, 13 sie 2020 16:37
Ogłoszenie nr 574440-N-2020 z dnia 2020-08-13 r.

Gmina Przytuły: Przebudowa drogi gminnej Nr 104647B Mroczki - Mikuty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

czwartek, 13 sie 2020 13:44
Ogłoszenie nr 574221-N-2020 z dnia 2020-08-13 r.

Gmina Przytuły: Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Nr 104641B w miejscowości Wilamowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 22 lip 2020 12:24
Gmina Przytuły: Remont drogi gminnej Nr 104628B Przytuły Las. Odcinek długości 980 m.

Gmina Przytuły: MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRZYTUŁY OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

czwartek, 16 lip 2020 15:50
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 544426-N-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przytuły, Krajowy numer identyfikacyjny 45066998000000, ul. ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 177 013, e-mail inwestycje@przytuly.powiatlomzynski.pl, faks 862 177 013. Adres strony internetowej (url): http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/ I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRZYTUŁY Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): GI.271.3.2020 II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa i montażu w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 5 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym: -Hydrofornia Przytuły, Nowa Kubra, 18-423 Przytuły, nr dz. 2/1 obręb Nowa Kubra o mocy min. 39,96 kWp, -Przepompownia Doliwy, Doliwy, 18-423 Przytuły, nr dz. 177/2 obręb Doliwy o mocy min. 11,10 kWp, -Przepompownia Przytuły Kolonia, Przytuły Kolonia, 18-423 Przytuły, nr dz. 271/3 obręb Przytuły o mocy min. 16,28kWp, -Szkoła Podstawowa w Przytułach, Przytuły, ul. Lipowa 28, 18-423 Przytuły, nr dz. 240 obręb Przytuły o mocy min 22,94 kWp, -Urząd Gminy Przytuły, Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, nr dz. 109 obręb Przytuły o mocy min 14,80 kWp, II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8 Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 71320000-7, 45310000-3, 45261215-4 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 600402.67 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 4 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Pro-Technik Email wykonawcy: Adres pocztowy: Ul. Kujawska 53/1 Kod pocztowy: 15-548 Miejscowość: Białystok Kraj/woj.: podlaskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 481385.96 Oferta z najniższą ceną/kosztem 455357.81 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 489328.71 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 19 cze 2020 15:15
Gmina Przytuły zaprasza do złożenia oferty na usługę p.n.: ´´Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły´´ w 2020 roku.

Wyjaśnienie 2

poniedziałek, 15 cze 2020 10:51
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRZYTUŁY”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

poniedziałek, 15 cze 2020 08:47
Ogłoszenie nr 510103199-N-2020 z dnia 12-06-2020 r.
Gmina Przytuły: Wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego SW2A i likwidacji otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły.

Wyjaśnienie 1

piątek, 5 cze 2020 13:16
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRZYTUŁY”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

poniedziałek, 1 cze 2020 15:19
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 535082-N-2020 z dnia 2020-04-28 r. pod tytułem: „Wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego SW2A i likwidacji otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

środa, 27 maj 2020 13:20
Gmina Przytuły: MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRZYTUŁY
Ogłoszenie nr 544426-N-2020 z dnia 2020-05-27 r.

Zawiadomienie

środa, 27 maj 2020 13:19
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 535082-N-2020 z dnia 2020-04-28 r. pod tytułem: „Wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego SW2A i likwidacji otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły.”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

piątek, 22 maj 2020 15:15
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

środa, 20 maj 2020 15:29
Gmina Przytuły: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo i Nowa Kubra
Ogłoszenie nr 510086656-N-2020 z dnia 20-05-2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

środa, 6 maj 2020 09:45
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 529563-N-2020 z dnia 2020-04-06 r.   pod tytułem: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo i Nowa Kubra”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

wtorek, 28 kwi 2020 13:15
Ogłoszenie nr 535082-N-2020 z dnia 2020-04-28 r.
Gmina Przytuły: Wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego SW2A i likwidacji otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 21 kwi 2020 13:16
GI.271.1.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

poniedziałek, 6 kwi 2020 13:29
Gmina Przytuły: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo i Nowa Kubra

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

środa, 8 sty 2020 12:07
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 632603-N-2019 z dnia 2019-12-05 r. pod tytułem: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły w 2020r.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

czwartek, 5 gru 2019 14:57
Ogłoszenie nr 632603-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.
Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły w 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 4 gru 2019 14:10
Dostawa około 30.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy ul. Lipowej 1 w Przytułach w 2020-2021 roku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

środa, 13 lis 2019 13:26
Ogłoszenie nr 510241835-N-2019 z dnia 12-11-2019 r.
Gmina Przytuły: „Przebudowa drogi gminnej nr 104630B Doliwy- Nowa Kubra”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

poniedziałek, 4 lis 2019 15:30
Ogłoszenie nr 510235888-N-2019 z dnia 04-11-2019 r.
Gmina Przytuły: Przebudowa drogi gminnej Nr 104626B we wsi Stara Kubra, gm. Przytuły

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

środa, 30 paź 2019 15:29
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 604171-N-2019 z dnia 2019-10-01 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej nr 104630B Doliwy- Nowa Kubra”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

środa, 30 paź 2019 15:26
Ogłoszenie nr 510232413-N-2019 z dnia 30-10-2019 r.
Gmina Przytuły: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

czwartek, 24 paź 2019 11:02
Gmina Przytuły: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Obrytki, gmina Przytuły
Ogłoszenie nr 510227819-N-2019 z dnia 24-10-2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

czwartek, 17 paź 2019 13:15
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 600990-N-2019 z dnia 2019-09-23 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104626B we wsi Stara Kubra, gm. Przytuły”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

wtorek, 1 paź 2019 14:32
Gmina Przytuły: „Przebudowa drogi gminnej nr 104630B Doliwy- Nowa Kubra”
Ogłoszenie nr 604171-N-2019 z dnia 2019-10-01 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

czwartek, 26 wrz 2019 15:08
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 587356-N-2019z dnia 19.08.2019 r. pod tytułem: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

poniedziałek, 23 wrz 2019 14:35
Gmina Przytuły: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104626B we wsi Stara Kubra, gm. Przytuły”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

poniedziałek, 16 wrz 2019 13:38
Gmina Przytuły: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

poniedziałek, 26 sie 2019 15:32
Gmina Przytuły: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach
Ogłoszenie nr 587356-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

środa, 21 sie 2019 11:44
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 574807-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. pod tytułem: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Obrytki, gmina Przytuły”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

poniedziałek, 19 sie 2019 14:51
Gmina Przytuły: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach
Ogłoszenie nr 587356-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

wtorek, 30 lip 2019 21:18
Gmina Przytuły: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach
Ogłoszenie nr 580182-N-2019 z dnia 2019-07-30 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

poniedziałek, 29 lip 2019 11:08
Gmina Przytuły: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach
Ogłoszenie nr 510156406-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 17 lip 2019 15:18
Ogłoszenie nr 574807-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.
Gmina Przytuły: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Obrytki, gmina Przytuły

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

czwartek, 11 lip 2019 12:54
Ogłoszenie nr 572400-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.
Gmina Przytuły: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach

Ogłoszenie o modyfikacjach

wtorek, 30 kwi 2019 10:01
Polska-Przytuły: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2019/S 084-200294

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

wtorek, 12 mar 2019 15:31
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 509758-N-2019 z dnia 2019-02-01 r. pod tytułem: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

piątek, 1 lut 2019 15:36
Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły
Ogłoszenie nr 509758-N-2019 z dnia 2019-02-01 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

czwartek, 3 sty 2019 12:59

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

piątek, 23 lis 2018 15:04
Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły
Ogłoszenie nr 652531-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

piątek, 14 wrz 2018 14:50
Polska-Przytuły: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 2018/S 177-401053

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

poniedziałek, 10 wrz 2018 10:47
Foto: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: Dz.U. UE S numer 114-258972, data 16/06/2018, strona 114, pod tytułem „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

piątek, 6 lip 2018 14:36
Gmina Przytuły: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach
Ogłoszenie nr 500157138-N-2018 z dnia 06-07-2018 r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

czwartek, 5 lip 2018 15:22
„Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

wtorek, 26 cze 2018 13:43
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 562733-N-2018 z dnia 2018-05-23 r. pod tytułem: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

poniedziałek, 25 cze 2018 15:47
Gmina Przytuły: Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

poniedziałek, 18 cze 2018 14:08
Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól we wsi Przytuły Kolonia

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

poniedziałek, 18 cze 2018 13:41
Polska-Przytuły: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2018/S 114-258972

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

piątek, 15 cze 2018 09:58
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 556291-N-2018 z dnia 2018-05-10 r. pod tytułem: „Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamowo”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

poniedziałek, 11 cze 2018 15:26
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 555130-N-2018 z dnia 2018-05-09 r. pod tytułem: „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól we wsi Przytuły Kolonia”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 8 cze 2018 15:20
GI.271.9.2018

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

środa, 6 cze 2018 10:10
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 25 maj 2018 12:45
GI.271.8.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

czwartek, 24 maj 2018 13:54
GI.271.7.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 23 maj 2018 13:44
Ogłoszenie nr 562733-N-2018 z dnia 2018-05-23 r.
Gmina Przytuły: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

wtorek, 15 maj 2018 13:53
GI.271.6.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

czwartek, 10 maj 2018 14:27
Gmina Przytuły: Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamowo
Ogłoszenie nr 556291-N-2018 z dnia 2018-05-10 r.

Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól we wsi Przytuły Kolonia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 9 maj 2018 23:49
Ogłoszenie nr 555130-N-2018 z dnia 2018-05-09 r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3

piątek, 20 kwi 2018 15:12
„Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły”

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2

piątek, 20 kwi 2018 15:06
„Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły”

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

piątek, 20 kwi 2018 14:58
Foto: WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły”
GI.271.6.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

piątek, 30 mar 2018 21:29
2018/S 063-139371

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

poniedziałek, 19 mar 2018 08:59
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 520183-N-2018 z dnia 19.02.2018r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

piątek, 2 mar 2018 13:44
Ogłoszenie nr 500046287-N-2018 z dnia 02-03-2018 r.
Gmina Przytuły: Przebudowa drogi gminnej nr 104631B w m. Mieczki, gmina Przytuły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

poniedziałek, 19 lut 2018 15:18
Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły
Ogłoszenie nr 520183-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 24 sty 2018 12:09
Gmina Przytuły: Przebudowa drogi gminnej nr 104631B w m. Mieczki, gmina Przytuły
Ogłoszenie nr 509377-N-2018 z dnia 2018-01-24 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

środa, 20 gru 2017 12:41
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 622508-N-2017 z dnia 27.11.2017 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 12 gru 2017 14:30
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

poniedziałek, 27 lis 2017 14:05
Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły

Ogłoszenie w BZP nr 622508-N-2017 z dnia 2017-11-27 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

poniedziałek, 8 maj 2017 13:24
Ogłoszenie nr 79727 - 2017 z dnia 2017-05-08 r.
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka – Wagi (etap II) w km 1+225 – 2+580,5.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

poniedziałek, 8 maj 2017 13:22
Ogłoszenie nr 79676 - 2017 z dnia 2017-05-08 r.
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 185 w m. Supy, gm. Przytuły - odcinek o długości 408,77m

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

poniedziałek, 8 maj 2017 13:20
Ogłoszenie nr 79614 - 2017 z dnia 2017-05-08 r.
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 272 w m. Przytuły, gm. Przytuły - odcinek o długości 493,32 m

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

piątek, 21 kwi 2017 13:02
Ogłoszenie nr 70819 - 2017 z dnia 2017-04-21 r.
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 4028 w m. Wilamowo, gm. Przytuły – odcinek o długości 369,35m

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

środa, 19 kwi 2017 15:00
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 42391 - 2017 z dnia 2017-03-13 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 272 w m. Przytuły, gm. Przytuły - odcinek o długości 493,32 m”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

czwartek, 13 kwi 2017 12:32
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 43003 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 185 w m. Supy, gm. Przytuły - odcinek o długości 408,77m”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

środa, 12 kwi 2017 10:41
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 43960 - 2017 z dnia 2017-03-15 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka – Wagi (etap II) w km 1+225 – 2+580,5”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

piątek, 7 kwi 2017 14:09
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 40349 - 2017 z dnia 2017-03-09 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 4028 w m. Wilamowo, gm. Przytuły – odcinek o długości 369,35m”

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

piątek, 24 mar 2017 09:41
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 43003 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 185 w m. Supy, gm. Przytuły - odcinek o długości 408,77m”.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

środa, 22 mar 2017 09:28
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 42391 - 2017 z dnia 2017-03-13 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 272 w m. Przytuły, gm. Przytuły - odcinek o długości 493,32 m”.

WYJAŚNIENIA 2 DO TREŚCI SIWZ

środa, 22 mar 2017 09:17
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 40349 - 2017 z dnia 2017-03-09 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 4028 w m. Wilamowo, gm. Przytuły – odcinek o długości 369,35m”.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

poniedziałek, 20 mar 2017 12:32
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 40349 - 2017 z dnia 2017-03-09 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 4028 w m. Wilamowo, gm. Przytuły – odcinek o długości 369,35m”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 15 mar 2017 19:58
Ogłoszenie nr 43960 - 2017 z dnia 2017-03-15 r.
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka – Wagi (etap II) w km 1+225 – 2+580,5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

wtorek, 14 mar 2017 14:24
Ogłoszenie nr 43003 - 2017 z dnia 2017-03-14 r.
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 185 w m. Supy, gm. Przytuły - odcinek o długości 408,77m

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

wtorek, 14 mar 2017 07:42
Ogłoszenie nr 42423 - 2017 z dnia 2017-03-13 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

poniedziałek, 13 mar 2017 19:30
Ogłoszenie nr 42391 - 2017 z dnia 2017-03-13 r.
Przytuły: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 272 w m. Przytuły, gm. Przytuły - odcinek o długości 493,32 m”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

czwartek, 9 mar 2017 20:41
Ogłoszenie nr 40349 - 2017 z dnia 2017-03-09 r.
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 4028 w m. Wilamowo, gm. Przytuły – odcinek o długości 369,35m

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

czwartek, 25 sie 2016 14:05
Przytuły: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR104646B PRZEZ WIEŚ BORAWSKIE, GMINA PRZYTUŁY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1833B I DROGĄ GMINNĄ NR 104622B
Numer ogłoszenia: 188455 - 2016; data zamieszczenia: 25.08.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 16 sie 2016 14:47
Zawiadomienie

Zmiana treści załącznika nr 1 do SIWZ

środa, 27 lip 2016 09:39
Dotyczy przetargu nieograniczonego pod tytułem „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR104646B PRZEZ WIEŚ BORAWSKIE, GMINA PRZYTUŁY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1833B I DROGĄ GMINNĄ NR 104622B”. Numer ogłoszenia: 136815 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016.

Wyjaśnienie 1

wtorek, 26 lip 2016 09:38
Dotyczy zapytania z dnia 22.07.2016r. do przetargu nieograniczonego pod tytułem „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR104646B PRZEZ WIEŚ BORAWSKIE, GMINA PRZYTUŁY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1833B I DROGĄ GMINNĄ NR 104622B”. Numer ogłoszenia: 136815 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

piątek, 22 lip 2016 08:28
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las w km 0+000 - 0+996,5 (działki nr 58, 59, 60).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

czwartek, 14 lip 2016 14:57
Przytuły: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR104646B PRZEZ WIEŚ BORAWSKIE, GMINA PRZYTUŁY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1833B I DROGĄ GMINNĄ NR 104622B
Numer ogłoszenia: 136815 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 13 lip 2016 12:17
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 100261 – 2016 z dnia 23.06.2016 r. pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las w km 0+000 - 0+996,5 (działki nr 58, 59, 60)”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

piątek, 1 lip 2016 10:27
Numer ogłoszenia: 114135 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016

Wyjaśnienie 2

czwartek, 30 cze 2016 15:25
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 100261 – 2016 z dnia 23.06.2016r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las w km 0+000 – 0+996,5 (działki nr 58, 59, 60)”

Wyjaśnienie 1

czwartek, 30 cze 2016 15:16
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 100261 – 2016 z dnia 23.06.2016r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las w km 0+000 – 0+996,5 (działki nr 58, 59, 60)”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

czwartek, 23 cze 2016 12:34
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las w km 0+000 - 0+996,5 (działki nr 58, 59, 60) Numer ogłoszenia: 100261 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

piątek, 10 cze 2016 12:22
Przytuły: Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól we wsi Chrzanowo w km 0+000 - 0+990 ( działki nr 7; 43 ; 44) Numer ogłoszenia: 80251 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek, 7 cze 2016 14:52
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 128988 - 2016 z dnia 20.05.2016 r. pod tytułem „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól we wsi Chrzanowo w km 0+000 – 0+990 ( działki nr 7; 43 ; 44)”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

piątek, 20 maj 2016 13:42
Przytuły: Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól we wsi Chrzanowo w km 0+000 - 0+990 ( działki nr 7; 43 ; 44)
Numer ogłoszenia: 128988 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

wtorek, 22 mar 2016 12:13
Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły Numer ogłoszenia: 64452 - 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 16 mar 2016 21:57
GI.271.1.2016
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 37634 - 2016 z dnia 19.02.2016 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

piątek, 19 lut 2016 13:55
Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły
Numer ogłoszenia: 37634 - 2016; data zamieszczenia: 19.02.2016