BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104626B we wsi Stara Kubra, gm. Przytuły”

2. Data otwarcia ofert:  08.10.2019 r.

3. Godzina otwarcia ofert: 10:10

4. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 563 901,58 zł zł brutto.

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo

1 433 369,23 zł

07.05.2021 r.

60 miesięcy

2

BIK – PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

1 475 429,34 zł

07.05.2021 r.

60 miesięcy

3

Konsorcjum:

LIDER – Drogi Mazowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka

UCZESTNIK – VIKBUD Robert Wierzbowski ul. Powstańców 15 m. 8, 07-410 Ostrołęka

1 508 999,67 zł

07.05.2021 r.

60 miesięcy

4

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

1 998 145,07  zł

07.05.2021 r.

60 miesięcy

 

Uwaga: Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: wtorek, 8 paź 2019 15:31
Data opublikowania: wtorek, 8 paź 2019 15:32
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1350 razy