BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Opieka wytchnieniowa - nabór wniosków

            Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa" dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. W związku z możliwością przystąpienia Gminy Przytuły do tego Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach  prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą opieki wytchnieniowej.

          Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

      Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

   Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

      Zgłoszeń do programu można dokonywać osobiście w dniach  8 ,  9 i 10  listopada  2023 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przytułach w godzinach  pracy jednostki tj. od 7.30 do 15.30

    Zgłoszenia które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w tej edycji.

      Zgłaszając się do programu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu oraz stopień niepełnosprawności osoby pozostającej pod stałą opieką oraz wskazać osobę która będzie sprawowała opiekę wytchnieniową (osoba musi  spełniać określone wymogi zgodnie z treścią programu). Niniejsza informacja ma na celu dostarczyć informacji o osobach zainteresowanych objęciem wsparcia w formie opieki wytchnieniowej   oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Przed dokonaniem zgłoszenia należy szczegółowo zapoznać się z treścią programu https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf.

Data powstania: wtorek, 7 lis 2023 08:58
Data opublikowania: wtorek, 7 lis 2023 08:59
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 154 razy