BIP Gminy Przytuły

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej w Przytułach i w Wagach”.
 1. Dane zamawiającego

     Zamawiający: Gmina Przytuły

                          ul. Supska 10

                          18-423 Przytuły

                 NIP: 718-213-81-61

 

Sprawę prowadzi:

 

                         Urząd Gminy Przytuły

                         ul. Supska 10

                         18-423 Przytuły

Tel. 515-494-557 fax. 86 217-70-03 mail. srodowisko@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

Adres strony internetowej:http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

 

    

  II.   Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są przewozy dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej                               w Przytułach i w Wagach w roku szkolnym 2018/2019, w dni zajęć szkolnych. Przewozy obejmują wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą, przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do miejscowości w których mieszkają. Wyszczególnienie tras i godzin dowozu i odwozu do szkół zostaną ustalone między przewoźnikiem a Wójtem Gminy Przytuły przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dowóz realizowany musi być 1 pojazdem rano jak i w godzinach popołudniowych. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego.

 

2.Trasa:

ROZWÓZ RANO: (46 km)

TRASA I – Przytuły, Kąty – 4 osoby, Chrostowo – 2 osoby, Pieńki Okopne – 9 osób , Szkoła Podstawowa Wagi wysiada - 12 osób , 3 osoby jedzie dalej, Supy – 5 osób - Szkoła Podstawowa w Przytułach wysiada – 8 osób;

TRASA II – Przytuły, Borawskie – 4 osoby, Mieczki – 7 osób, Przytuły Las - 2 osoby, Kubra Przebudówka – 5 osób – Szkoła Podstawowa w Przytułach wysiada - 18 osób;

 

 

ROZWÓZ ŚRÓDLEKCYJNY : (40 km)

 

TRASA: - Przytuły, Borawskie, Mieczki, Przytuły Las, Kubra Przebudówka, Supy, Wagi, Chrostowo, Kąty, Pieńki Okopne, Przytuły;

 

ROZWÓZ PO POŁUDNIU: (40 km)

 

TRASA : - Przytuły, Borawskie, Mieczki, Przytuły Las, Kubra Przebudówka, Supy, Wagi, Chrostowo, Kąty, Pieńki Okopne, Przytuły;

 

- ilość km – 126 dziennie

- ilość uczniów – 38 osób

- godz. rozpoczęcia zajęć – 8:00

- czas wyjazdu ok. godz. 6:30

 1. Usługa realizowana będzie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych.
 2. Miejsce wsiadania i wysiadania uczniów – miejsce zamieszkania uczniów.
 3. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za 1 km trasy (obowiązująca przez cały okres trwania umowy).
 4. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

1)  dowożenia i odwożenia uczniów z zachowaniem zasady, że uczniowie dowożeni
są do szkoły nie później niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć,

2)  przewozu uczniów środkiem transportu spełniającym normy do przewozu osób.

3)  w przypadku awarii wyznaczonego samochodu Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 60 minut od powstania awarii, samochód spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym,

4)  w przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego,

5)  pojazdy Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie OC, NNW.

 1.    Opis warunków udziału w postępowaniu
 2. Zamawiający wymaga aby, Wykonawca posiadał aktualną licencję (zezwolenie, uprawnienia, koncesję) na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną
  na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 3. Zamawiający wymaga aby, Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami na stanowisku kierowcy pojazdu – osoba, która spełnia wymagania określone w art. 39a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2017, poz. 2200 z późn. zm.), posiada odpowiednie uprawnienia (w tym świadectwa kwalifikacji uprawniające do przewozu osób).
 4. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem 1 pojazdu przystosowanego do przewozu co najmniej 20 osób, którym będzie wykonywał przewóz dzieci.
 5.    Termin wykonania zamówienia

Od dnia 03.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 2. Wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę netto oraz brutto (z VAT) i kwoty
  te wpisuje słownie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 5. Podana cena obowiązuje przez cały okres objęty umową.
 6. Zaproponowana cena dotyczy jednego kilometra i zawiera wszystkie koszty związane
  z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

5.      Informacja o dokumentach wymaganych przez Zamawiającego

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował w dniu podpisania umowy następującymi dokumentami:

1)     odpisem decyzji administracyjnej upoważniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób, wydane
na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U
z 2017 r., poz. 2200 ze zm.), tj. licencji (zezwolenie, uprawnienia, koncesja)
na wykonywanie transportu drogowego osób,

2)     kserokopią ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym będzie wykonywał przewóz dzieci,

3)     potwierdzeniem zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, NNW (ważność polisy obejmować musi okres realizacji przedmiotu zamówienia),

4)     oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

 1. Kryteria oceny ofert

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - waga kryterium: 100 %
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 

   VIII.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy
  Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, w sekretariacie Urzędu
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.08.2018r. do godz. 10.00
 2. Ofertę należy złożyć w opakowaniu ( kopercie ) opisanym :

Oferta na

Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej                           w Przytułach i w Wagach

 

 1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwarcia niezwłocznie.

    IX.        Informacja dotycząca najkorzystniejszej oferty

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną (e-mail) i telefonicznie. Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę
w uzgodnionym miejscu i terminie. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniana jako kolejna najbardziej korzystna.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych natomiast w przypadku wyboru danej oferty obejmuje również wyrażenie zgody na opublikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz jej siedziby ) na stronie internetowej Gminy Przytuły.

Załączniki :

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 17 sie 2018 13:29
Data opublikowania: piątek, 17 sie 2018 13:31
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 457 razy