BIP Gminy Przytuły

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły" w latach 2018/2019.

ZAPYTANIE OFERTOWE

do którego nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.

 

Gmina Przytuły zaprasza do złożenia oferty na usługę p.n.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły" w latach 2018/2019.

Środki finansowe na realizację niniejszego zadania pochodzić będą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w ramach Programu AZBEST 2018/2019

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

                  

                  Gmina Przytuły

                   ul. Supska 10

                   18-423 Przytuły

       NIP: 718-213-81-61

      reprezentowana przez Wójta Gminy Przytuły

Tel. 515-494-557 fax. 86 217-70-03 mail. srodowisko@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

Adres strony internetowej:http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

 II.  Określenie przedmiotu zamówienia:

 

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

1)     Załadunku zebranych wyrobów azbestowych na pojazd przeznaczony do transportu. Załadunek ma zostać przeprowadzony sprzętem Wykonawcy.

2)     Transporcie zebranych wyrobów azbestowych w przeznaczonym do tego celu miejscu unieszkodliwienia, które jest zarządzane przez instytucję działającą w sposób legalny                  i uprawnioną do przyjmowania i unieszkodliwiania tego typu odpadów. (Transport ma zostać przeprowadzony sprzętem Wykonawcy).

3)     Przekazaniu wyrobów zawierających azbest ww. instytucji celem unieszkodliwienia. (Koszt zdeponowania i unieszkodliwienia odpadów ponosi Wykonawca).

4)     Nie jest planowany demontaż płyt cementowo - azbestowych bezpośrednio z budynków.

               

2.W związku z zaistnieniem okoliczności wymienionych w rozdz. II.

 

1)     Wykonawca jest zobowiązany do wkalkulowania wszelkich możliwych do powstania kosztów w oferowaną cenę wykonawstwa.

2)     Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie całego procesu odbioru wyrobów azbestowych z danej nieruchomości.

3)     Wykonawca jest zobowiązany do posiadania uprawnień do podejmowania prac na danym terenie i uprawnień na transport odpadów określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.).

 

3.Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:

 

1)     Sporządzenia dokumentacji fotograficznej tych części nieruchomości, z których usunięto płyty cementowo-azbestowe. Dokumentowanie ma odbyć się w sposób następujący: Wykonawca musi wykonać co najmniej dwa zdjęcia danego obiektu w taki sposób, by jednoznacznie można było stwierdzić usuniecie płyt azbestowych z danej posesji (tzn. zdjęcie sprzed usunięcia oraz zdjęcie po usunięciu z oznaczeniem: nazwa miejscowości, numer domu, numer geodezyjny działki – w formie elektronicznej - 2 płytki CD). Powyższy warunek dotyczy wszystkich nieruchomości.

2)     Uwierzytelnionych kopi zgłoszeń organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy, oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

3)     Ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z nieruchomości. Okoliczność zważenia wyrobów i ich zaprotokołowania wagi powinna być potwierdzona podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz właściciela nieruchomości.

4)     Potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości w formie protokołu odbioru odpadu sporządzonego w dwóch egzemplarzach: jeden dla odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania do Urzędu Gminy w Przytułach, natomiast drugi dla właściciela nieruchomości.

5)     Sporządzenie kart przekazania odpadów lub innych dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia. Karty te muszą zawierać co najmniej: datę zdeponowania odpadów na składowisku, masę zdeponowanych odpadów oraz rodzaj zdeponowanych odpadów i muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).

 

4.Przewidywana szacunkowa wielkość opisanego zamówienia opisanego w rozdz. II to około 50 Mg   płyt cementowo azbestowych.

5.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których mają zostać odebrane płyty azbestowo- cementowe z miejsc tymczasowego składowania. Wykonawca skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych    przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami lub żądaniem zmiany umowy w przypadku redukcji lub zwiększenia wielkości przedmiotu zamówienia.

7.Zamówienie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

8.W przypadku pozyskania w 2018 r. dodatkowych środków z WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły" Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zwiększonego zakresu zamówienia według stawek zaproponowanych w ofercie i aneksie do umowy.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

 

Zamówienie należy zrealizować w terminie: 17.09.2018 r.- 22.10.2018 r.

IV.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena- 100% kryterium wyboru za 1 Mg

V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy nadesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do dnia 31 sierpnia.2018 r. do godz. 12.00 do siedziby Zamawiającego, tj. do Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.

Oferty należy dostarczyć w nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem ´´Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły´´ oraz pieczęcią Wykonawcy.

 

VI. Do ofert należy dołączyć następujące dokumenty:

1.Podpisane pieczęcią firmową i osobową oświadczenie o posiadaniu niezbędnych pozwoleń i koncesji zgodnych z aktualnie obowiązującym na terenie RP prawem wymaganych do odbioru i transportu odpadów opisanych w rozdz. II.-zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

2.Podpisane pieczęcią firmową i osobową oświadczenia o posiadanym przeszkoleniu osób biorących udział w zamówieniu, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.

3.Podpisane pieczęcią firmową i osobową oświadczenie dotyczące zdolności do wykonania zamówienia związane z: posiadaniem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadaniem wiedzy i doświadczenia; dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; znajdowaniem się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie Zamówienia- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.

4.Podpisany pieczęcią firmową i osobową aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej.

5.Podpisana pieczęcią firmową i osobową oraz potwierdzona za zgodność z oryginałem umowa z instytucją zarządzającą miejscem deponowania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, do której zostaną przetransportowane odpady z Gminy Przytuły.

6.Wypełniony formularz ofertowy- zgodnie z załącznikiem nr. 4 do niniejszego zapytania.

7.Oferty nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

   VII.       Opis sposobu oceny ofert.

Oferty będą oceniane dwuetapowo.

Etap 1. Analiza dostarczonych dokumentów dotyczących sytuacji prawno-ekonomiczno-technicznej przedsiębiorstwa.

Etap 2. Analiza zaproponowanych ofert.

 

VIII.  Informacje ogólne

1.Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana ta oferta, która uzyska najniższą cenę.

2.Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapisanych wyżej warunków wykonania zamówienia i projektu umowy.

3.Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

4. W razie uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy o wykonawstwo, Zamawiający wybierze kolejną z najkorzystniejszych ofert.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 22 sie 2018 14:33
Data opublikowania: środa, 22 sie 2018 14:43
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 439 razy