BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY Nr 58/08

ZARZĄDZENIE Nr 58/08

WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia 18 lipca 2008
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży:

Na
podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z class=SpellE>późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1,
art. 35 ust. 1, art. 37 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 Nr 261, poz.2603, Nr
281, poz.2782 późn. zm./
zarządza się co następuje:
§1
Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość komunalną w wykazie
stanowiącym załącznik do zarządzenia.§1
Wykaz, o którym mowa w § l
podlega wywieszeniu i Gminy i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i na
tablicy ogłoszeń w miejscowości Wilamowo na okres 21 dni, a ponadto informacja o
wywieszeniu wykazu będzie opublikowana w "Gazecie Współczesnej" i na stronie
internetowej BIP Urzędu Gminy Przytuły.§1
Wykonanie zarządzenia powierza się
Inspektorowi ds. infrastruktury technicznej i zagospodarowania przestrzennego.§1
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 lip 2008 11:45
Data opublikowania: piątek, 18 lip 2008 11:48
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2878 razy