BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Lp

Lp.

Wyszczególnienie

 

Kwota zł

I

Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 roku

820.081

1

Emisja papierów wartościowych

-

2

Zaciągnięte kredyty

-

3

Zaciągnięte pożyczki

             820.081

4

Przyjęte depozyty

w tym:

depozyty zbywalne

-

 

-

 

Zobowiązania wymagalne:

a/ z tytułu poręczeń i gwarancji

b/ jednostek budżetowych

 w tym z tytułu:

-         dostaw towarów i usług

-         składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

 

 

-

-

 

-

-

-

II

Planowane zwiększanie długu w 2006 r.

200.000

1.

Zaciągnięty kredyt długoterminowy (transza na 2006 r.)

-

2.

Zaciągnięte pożyczki długoterminowe (transza na 2006 r.)

-

3.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa

-

4.

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy

200.000

5.

Planowany do zaciągnięcia kredyt krótkoterminowy

                   -

6.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r.

a/ jednostek budżetowych

b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

-

-

-

 

Wartość długu ogółem (I+II)

          1.020.081

III

Planowane zmniejszenie długu w 2006 r.

226.000

1.

Planowane spłaty rat kredytu

-

2.

Planowane spłaty rat pożyczek

 226.000

3.

Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

-

4.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

-

IV

Ogółem długu na 31 grudnia 2006 r. (I+II -III)

  794.081

V

Planowane dochody na 2006 r.

           3.748.449

 

% (IV:V)

21,18

 

Data powstania: czwartek, 9 mar 2006 15:05
Data opublikowania: czwartek, 9 mar 2006 15:06
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2868 razy