BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o stanie i zagospodarowaniu mienia komunalnego latach 2005 – 2006

I

I. Informacje ogólne.

 

             Na mienie komunalne gminy składają się środki trwałe, grunty, budynki, budowle, środki transportowe, maszyny i urządzenia oraz środki obrotowe.        Począwszy od roku 2000 do 2004 ciągle zwiększa się wartość i ilość mienia komunalnego w grupie budowle (tj. wodociągi) w związku z ponoszonymi nakładami inwestycyjnymi kontynuację zadania wodociągowania gminy. I tak od 2000 roku do końca 2005 roku  koszt tego zadania wyniósł –

3.268.978 złotych..

 

II. Omówienie poszczególnych grup środków trwałych stanowiących mienie

     komunalne :

 

            Skomunalizowany stan mienia komunalnego gminy przedstawia się następująco :

 

GRUNTY   144,27 ha

 

w tym ;

 

- rolne 7,35 ha     

- działki budowlane 3 szt. o powierzchni 0,28 ha

- użytki kopalniane i nieużytki częściowo wykorzystane jako wysypiska i tereny

   zieleni  18,70 ha 

- wodopoje i rowy 0,17 ha

- nieruchomości zabudowane 5,73 ha

- działki pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną 1,26 ha

- działki pod działalność usługowo-handlową 1,41 ha

 

            Największą powierzchnię gruntów skomunalizowanych stanowią drogi wewnętrzne i użytki kopalniane – 127 ha tj.88 % wszystkich gruntów. Grunty te nie przynoszą żadnych dochodów, gdyż są użytkowane bezpłatnie przez mieszkańców naszej gminy (poszczególne sołectwa).

 

Grunty rolne o powierzchni 7,77 ha zagospodarowane są następująco:

 

- 6,25 ha wydzierżawione zostały rolnikom indywidualnym jako działki rolne z tego tytułu do    budżetu w roku 2005 zakładany jest wpływ w wysokości – 2.050 złotych (dział gospodarka    mieszkaniowa § 047),

 

- 1,52 ha przekazane w bezpłatne użytkowanie dla samorządu wsi Przytuły Kolonia i Przytuły Las.Grunty pod nieruchomościami zabudowanymi zajmują powierzchnie 5,73 ha z czego w bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje 4,92 ha. Pozostałe o powierzchni 0,81 ha są wydzierżawione pod działalność gospodarczą. Z tego tytułu wpływają dochody do budżetu.Działki budowlane o powierzchni 0,28 ha (3 szt. pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy.

 

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich do budżetu w 2005 roku planuje się wpływ w kwocie – 1.085 złotych.

 

BUDYNKI          

 

to :

 

- mieszkalno biurowy 1 szt.(w Przytułach przy ul.Supskiej)                                  -  181.182 .,

- użytkowe 4 szt                                                                                                       -    78.021 .,

- obiekty kultury 1 szt.                                                                                             -    81.073 .

 

W 2005 roku została sprzedana nieruchomość zabudowana ( budynek  biurowy 1 szt.(w Przytułach

 

przy ul.Kościelnej 1)) za cenę – 73.200 złotych..

 

Z tytułu dzierżawy i najmu lokali  mieszkalnych planuje się wpływ dochodów w 2006 roku w

 

kwocie :

 

- 3.769 złotych ( w dziale gospodarki mieszkaniowej §§ 0750)

 

- 12.679 złotych ( w dziale gospodarki mieszkaniowej i dziale oświata i wychowanie §§ 0750).

 

W porównaniu do ubiegłego roku dochody będą niższe z powodu sprzedaży budynku po starej

 

gminie gdzie wydzierżawiane było pomieszczenie na sklep oraz z powodu wyprowadzenia się

 

dwóch rodzin z budynku mieszkalnego.

 

 

 

BUDOWLE

 

- drogi gminne i wewnętrzne                            109,37 ha ,

 

- maszyny i urządzenia                                     196.274 .,

 

- studnie głębinowe 2 szt.                                 125.016 zł.,

 

- ogrodzenie posesji                                             6.367 .

 

Od roku 2000 zwiększa się wartość w grupie budowle o działkę wraz z dwoma odwiertami

 

studziennymi i projektami na wodociąg gminny jak również budowę wodociągu.

 

W roku 2005 nakłady gminy na utrzymanie mienia komunalnego w grupie budowle i

 

urządzenia  techniczne których koszt szacuje się na około – 136.605 złotych , z czego :

 

- utrzymanie dróg                                                                   -  30.000 złotych,

 

- oczyszczanie wsi                                                                 -   26.500 złotych,

 

- oświetlenie wsi  i konserwacja urządzeń                            -    80.105 złotych,

 

 

ŚRODKI TRANSPORTU

 

Ogółem na stanie jest 3 szt. w tym 2 szt. to samochody służące do dowozu dzieci do szkoły i 1 szt

 

to pojazd strażacki. Środki transportowe są mocno wyeksploatowane, stąd często są niesprawne.

 

W roku 2004 gmina powiększyła swój majątek  o jeszcze jeden środek transportu – otrzymała  z

 

Ministerstwa Edukacji Nrodowej i Sportu nowy autobus (gimbus) do dowozu dzieci o wartości –

 

305.366 złotych.

 

 

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

                                                                        

W 2002 roku wartość maszyn i rządzeń technicznych wynosiła – 65.679  złotych roku 2003

 

powiększyła się wartość mienia w Urzędzie Gminy o kwotę  - 2.256 złotych ( zakup dwóch

 

drukarek laserowych)  W 2005 roku wydatki na zakupy inwestycyjne urządzeń wyniosły – 6.715 na

 

zakup komputera do Zespołu Obsługi Szkół.Ze względu na ograniczone środki  w projekcie budżetu

 

na 2006 rok  nie planowano wydatków na wydatki zakupu urządzeń.

 

 

INWESTYCJE W TOKU

 

Od 2000 roku została rozpoczęta inwestycja wodociągowania gminy. Najpierw opracowane zostały

 

dokumenty projektowe pod budowę wodociągu gminnego oraz uregulowano własność działki na

 

której znajdują się dwa odwierty studzienne (została zakupiona ).W 2001 roku rozpoczął się I etap

 

budowy wodociągu, którego odbiór nastąpił w listopadzie 20001 roku. W 2002 roku na dalszą

 

kontynuację wodociągowania gminy wydatkowano – 540.339 złotych. W roku 2003  wydatkowano

 

na to zadanie – 1.347.517 złotych. Nadmienia się, że do pełnego zwodociągowania gminy pozostały

 

4 wsie tj.Mieczki, Borawskie, Obrytki i Bagienice. Na to zadanie w projekcie budżetu gminy na

 

2004 rok zaplanowano – 347.404 złote. W roku 2003 złożony był wniosek do Agencji

 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację (tj. zwrot środków) na dofinansowanie zadania

 

Wodociągowania w kwocie – 354.883,63 złote. Kwota ta jednak wpłyneła w roku 2004.

 

W roku 2005 były planowane środki na wydatki wodociągowania ze względu na całkowite

 

zwodociągowanie gminy ( we wszystkich wsiach).W roku 2006 planowane są do realizacji

 

następujące inwestycje :

 

- budowa Sali Gimnastycznej w Przytułach  i wykonanie projektu na modernizację drogi rolniczej.

 

LOKATY BANKOWE, WIERZYTELNOŚCI

 

W roku 2005 nie były zakładane lokaty bankowe z powodu braku wolnych środków. W związku z

 

przyjętymi w budżecie spłatami kredytu i pożyczki nie planuje się również lokat w roku 2006.

Data powstania: czwartek, 9 mar 2006 13:27
Data opublikowania: czwartek, 9 mar 2006 13:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 3063 razy