BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 544426-N-2020 z dnia 2020-05-27 r. pod tytułem: „MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRZYTUŁY”
  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) dalej jako Pzp Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Pro-Technik ul. Kujawska 53/1, 15-548 Białystok.

 

  1. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem opisanym w warunkach zamówienia.

 

  1. Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 4

 

  1. Złożonym ofertom przyznano następująca punktację:

 

 

 

CENA

PUNKTY

SPRAWNOŚĆ MODUŁÓW

PUNKTY

GWARANCJA

PUNKTY

WYTRZYMAŁOŚĆ

PUNKTY

WSPÓŁCZYNNIK WYPEŁNIENIA

PUNKTY

SUMA PUNKTÓW

1

Pro-Technik

Ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

481 385,96  

47,30  

20,08

20,00

132,00

15,00

8000,00

10,00

77,92

5,00

97,30

2

KOMTECH Piotr Martuszewski

Ul. Barbackiego 15

33-300 Nowy Sącz

455 357,81  

50,00  

20,30

20,00

132,00

15,00

5400,00

0,00

78,50

5,00

90,00

3

Konsorcjum firm

Lider:

ASH Remigiusz Skowroński

Ul. Juliusza Słowackiego 20A

07-417 Ostrołęka

Uczestnik:

Falcon Energy Sp. z o.o.

Ul. Składowa 10 lok. 127/3

15-399 Białystok

489 328,71  

46,53  

20,08

20,00

132,00

15,00

8000,00

10,00

77,90

5,00

96,53

4

Rzońca Sp. z o.o.

Ul. Żabia 2a

18-400 Łomża

484 620,00  

46,98  

20,08

20,00

132,00

15,00

8000,00

10,00

77,92

5,00

96,98

 

  1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
  2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
  3. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie i miejscu wcześniej uzgodnionym z Wykonawcą po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Data powstania: wtorek, 7 lip 2020 13:17
Data opublikowania: środa, 8 lip 2020 07:53
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 167 razy