BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY PRZYTUŁY

ds. pozyskiwania środków finansowych

WÓJT GMINY PRZYTUŁY

 

ogłasza

NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY PRZYTUŁY

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

wolne stanowisko urzędnicze:

ds. pozyskiwania środków finansowych

 

Określenie stanowiska urzędniczego:

 pozyskiwania środków finansowych w referacie Rozwoju Gospodarczego,

dokładne określenie stanowiska – referent/podinspektor/inspektor uzależnione będzie od posiadanych przez kandydata kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia zawodowego)

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko ubiegać się mogą również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • staż pracy w administracji –  1 rok,
 • znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarzadzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu poparte doświadczeniem kandydata,
 • dobra znajomość przepisów prawa związanych z problematyką na stanowisku pracy, a w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • dobra znajomość programów z pakietu MS Office (Word, Exel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku).

 

Wymagania dodatkowe:

pożądane cechy osobowości: sumienność, odpowiedzialność, systematyczność, dobra organizacja pracy, wysoki poziom kultury osobistej, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, odporność na stres.

Główne obowiązki:

 

 • Realizacja zadań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych, pomocowych oraz struktur krajowych.
 • Wyszukiwanie możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy.
 • Prowadzenie sprawozdań z zakresu wykonywanych zadań.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych – fundusze unijne i krajowe, współuczestnictwo w procesach aplikacyjnych.
 • Aktualizacja BIP w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku.
 • Prowadzenie teczek zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
 • Planowanie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację, obejmujących m.in. budowę, modernizację obiektów i urządzeń komunalnych oraz dróg, zakupy inwestycyjne                       
 • Opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych.
 • Ustalenie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych, związanych z obrotem, tj. sprzedażą, zamianą, zrzeczeniem się, oddaniem w użytkowanie wieczyste, w najem, lub dzierżawę, użyczeniem.
 • Wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazanie nieruchomości między tymi jednostkami.
 • Prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji mienia Gminy, prowadzenie ewidencji mienia komunalnego i nieruchomości.
 • Nadzór nad zapewnieniem należytego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych i gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów jednostek budżetowych.
 • Podziały nieruchomości, opiniowanie przez wydawanie postanowień oraz zatwierdzanie w formie decyzji.
 • Rozgraniczenie nieruchomości, wszczynanie postępowań oraz zatwierdzanie bądź umarzanie.
 • Przygotowanie stosownych projektów uchwał Rady w wyżej wymienionych sprawach.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • życiorys zawodowy (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz numerem telefonu – opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (kopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy z podaniem okresu, formy zatrudnienia i zakresu obowiązków),
 • inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacyjnych i umiejętnościach (np. świadectw, certyfikatów, uprawnień, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem – złożone na druku „Oświadczenie i klauzula informacyjna kandydata” znajdującym się w odrębnym pliku pod niniejszym ogłoszeniem.

 

Jeśli w liście motywacyjnym lub CV lub w innych załączonych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO niezbędna jest dodatkowa Państwa zgoda na ich przetwarzanie, wyrażona w formie dopisku bezpośrednio w liście motywacyjnym lub CV w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym/CV oraz załączonych dokumentach. (czytelny podpis kandydata)”.

 

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy – Urząd Gminy Przytuły,
 • bezpieczne warunki pracy, brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 • budynek urzędu nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, praca na parterze budynku,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony do 6-ciu miesięcy, z możliwością przedłużenia. Osoba wyłoniona podczas naboru, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym, może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej, a pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika,
 • czas pracy: pełny wymiar, podstawowy system czasu pracy – 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
 • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • bezpośredni przełożony – kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze:   ds. pozyskiwania środków finansowych
w terminie do:

08.11.2021 r. włącznie, do godz. 15:30.

W przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

pod adresem:

Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

Sekretariat urzędu –  tel. 512413016

 

Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Przytuły  zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne 4 kolejnych najlepszych kandydatów będą przechowywane w kadrach Urzędu Gminy Przytuły, przez okres 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Przytuły lub pod numerem  tel. 515494557

 

Przytuły, dnia 26.10.2021r.

 

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 26 paź 2021 14:19
Data opublikowania: wtorek, 26 paź 2021 14:24
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 816 razy