BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLNl

"Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2022-2023r."

Zamawiający: GMINA PRZYTUŁY

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

tel.512-413-016, fax. 86 2177003

email: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: : ,, Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2022-2023r.’’

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i utylizacji zwłok padłych zwierząt z terenu Gminy Przytuły.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług, które w szczególności maja polegać na :

1) usuwaniu z terenów będących własnością Gminy Przytuły tj. placów, dróg, terenów zielonych i innych pozostających w gestii Gminy Przytuły  zwierząt padłych niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych, z uwzględnieniem załadunku, transportu i unieszkodliwienia poprzez przekazanie ich do najbliższego zakładu utylizacji, posiadającego zezwolenie i spełniającego wymagane warunki do unieszkodliwiania przedmiotowych odpadów.

2) wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym czasie 24 godzin od zgłoszenia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy powinien posiadać:

1) aktualne zezwolenie związane z transportem odpadów niebezpiecznych, dotyczących zwierząt padłych i ubitych z konieczności;

2) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące w posiadaniu oferenta, do przewożenia padłych zwierząt;

3) aktualną umowę pomiędzy oferentem, a legalnym punktem odbioru martwych zwierząt, na odbiór i utylizację padłych zwierząt;

     4. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.

 

 1. Forma płatności:

Przelew bankowy, płatność w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przelewu w banku.

 

 1. Cena ofertowa:

Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu za każdy podjazd (cena ma zawierać transport + koszt unieszkodliwienia odpadu) zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu. Kwotę należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 02.12.2021 r.

Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły, przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) lub drogą elektroniczną na e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
  Filipkowska Ewelina  512-413-016 e-mail: oswiata@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny i trwały,
 2. do oferty należy dołączyć formularz ofertowy (załącznik nr 1).

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 18 lis 2021 13:38
Data opublikowania: czwartek, 18 lis 2021 13:50
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 420 razy