BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

REFERAT FINANSOWO – BUDŻETOWEGO

Piętro I, pok. nr 11,

Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

 1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przytuły,
 2. obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych,
 3. stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 4. opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
 5. współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 6. przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
 7. kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły,
 8. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 9. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 10. przygotowanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 11. sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 12. prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów,
 13. prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu opłat za odpady komunalne.

Zadania w zakresie ewidencji ludności:

1.  Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie potwierdzeń o dokonaniu tej czynności.

2.  Wydawanie zaświadczeń o zamieszkaniu i wyciągu z rejestru mieszkańców oraz udzielenie informacji adresowej z poszanowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

3.  Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym.

Zadania ogólne:

1.  Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach w części dotyczącej powierzonych zadań dla wszystkich stanowisk pracy.

2.  Przygotowywanie monitorowanie i aktualizacja dokumentów wytwarzanych na stanowisku i przekazywanie ich informatykowi celem zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej.

3.  Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub uprawnień wójta.

4.  Współdziałanie, a w razie nieobecności zastępowanie osoby pracującej na stanowisku ds. wymiaru i księgowości podatkowej.

Data powstania: wtorek, 6 sie 2013 09:22
Data opublikowania: wtorek, 6 sie 2013 09:25
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 3674 razy