BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DS. OBSŁUGI WODOCIĄGU GMINNEGO

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Parter, pok. nr 4


Do zakresu działania inspektora należy:

1.  w zakresie sprzedaży wody i gospodarki wodomierzowej:

a)     zawieranie umów na dostawę wody ze wszystkimi jej odbiorcami,

b)     odczytywanie stanów wodomierzy u odbiorców oraz wodomierzy głównych w hydroforni i pompowniach,

c)     fakturowanie i rozliczanie opła tza pobraną wodę w tym dostarczanie odbiorcom faktur,

d)     windykacja należności,

e)     przyjmowanie i załatwianie wszelkich reklamacji związanych z dostawą wody,

f)      prowadzenie ewidencji użytkowników wodomierzy,

g)     przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zamontowania bądź wymiany wodomierzy,

h)     kontrolowanie stanów technicznych przyłączy wodomierzowych,

i)      prowadzenie ewidencji odbiorców wody i ewidencji ilościowo-wartościowej sprzedaży.

2.  w zakresie eksploatacji sieci:

a)     przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji projektowo-powykonawczej sieci wodociągowej i obiektów na niej wybudowanych,

b)     prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowych,

c)     wydawanie warunków technicznych włączenia do sieciwodociągowej,

d)     nadzór techniczny nad realizacją wydanych warunków technicznych,

e)     opiniowanie i uzgadnianie opracowań projektowych,

f)      dokonywanie uzgodnień z właścicielami innych urządzeń sieci,

g)     nadzór techniczny nad eksploatacją sieci wodociągowej i wykonywanymi remontami przez inne jednostki na wniosek właściciela sieci,

h)     udział w odbiorach robót na sieciach,

i)      kontrolaprawidłowościwykonanych połączeń domowych z instalacją wewnętrzną,

j)      reagowanie na nielegalny odbiór wody i prowadzenie działań w celu jego wyeliminowania,

k)     prowadzenie całodobowego pogotowia wodociągowego,

l)      rutynowe realizowane1 raz wtygodniu objazdu sieci, w celu zmniejszenia awaryjności sieci, w tym głównie pompowni wody , a także uprzedzenia możliwych awarii,

ł)   zgodnie z wymaganiami technologicznymi płukanie złoża raz na dwa tygodnie (hydrofornia Nowa Kubra),

m)   prowadzenie okresowych przeglądów sieci hydrantowej

n)  uczestniczenie w kontrolach realizowanych na zgłoszenie i w obecności przedstawiciela  użytkownika lub straży pożarnej),

o) odpowietrzanie i płukanie sieci( jeżeli nie wynikają z awarii, a są wynikiem   np. stwierdzenia pogorszenia jakości wody ),

p)     zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii na sieci,

r) obsługa agregatu prądotwórczego 40 kV,

s)   nadzór nad usuwaniem awarii na sieci,

t) odcinanie przyłączy za zaległości w opłatach (określenie kosztów adresowych tych czynności w celu możliwości przyszłego dochodzenia przez gminę zwrotu tych kosztów od danego abonenta ),

u) opracowanie projektu gminnego regulaminu dostarczania wody, ustalanie taryf i opłat za usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

w) współpraca ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska

z) rozliczanie paliwa, materiałów eksploatacyjnych agregatów prądotwórczych na hydroforni i przepompowni.

Zadania ogólne:

1. Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach w części dotyczącej powierzonych zadań dla wszystkich stanowisk pracy.

2. Przygotowywanie monitorowanie i aktualizacja dokumentów wytwarzanych na stanowisku i przekazywanie ich informatykowi celem zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej.

3.   Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zadań wykonywanych na stanowisku.

4. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub uprawnień wójta.

Data powstania: środa, 18 paź 2017 13:15
Data opublikowania: środa, 18 paź 2017 13:19
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1325 razy