BIP Gminy Przytuły

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa około 34.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy ul. Lipowej 1 w Przytułach w 2016-2017 roku.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Zamawiający: Gmina Przytuły

                       ul. Supska 10

                       18-423 Przytuły

                       NIP 718-213-81-61

                       reprezentowana przez Wójta Gminy Przytuły

                       Siedziba: Urząd Gminy Przytuły

                       ul. Supska 10

                       18-423 Przytuły

                       tel./fax. 086 217 70 13

                        Strona internetowa: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

                       Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013 poz. 907 późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 o wartości zamówienia poniżej 30 000 EURO.

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa około 34.000 litrów oleju napędowego do zbiornikao pojemności 2.500 litrówprzy ul. Lipowej 1 w Przytułachw 2016-2017 roku według potrzeb Zamawiającego. Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. z 2013r., poz. 1058 z późn. zm.).
  2. Zamawiający wymaga, aby w okresie zimowym olej napędowy był dostosowany do warunków zimowych i na wniosek Zamawiającego dostarczony na warunkach zawartych w umowie.
  3. Podana ilość oleju jest szacunkowa wobec czego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia przewidywanej ilości oleju.

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

Od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.

 

V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną spełniająca warunki zapytania ofertowego.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:

 

  1. Oferty należy składać do 20.11.2015 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, w sekretariacie ( 1 piętro)
  2. Oferty należy składać w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz z dopiskiem „Dostawa około 34.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy ul. Lipowej 1 w Przytułach w 2016-2017 roku.”
  3. Oferta musi zawierać formularz ofertowy oraz dokumenty wymienione w pkt. VIII.
  4. Oferty złożone po terminie tj. 20.11.2015r. godz. 11.00 zostaną zwrócone bez otwierania.

VII. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

Cena ofertowa brutto   = cena netto + podatek VAT.

Cena ofertowa musi być podana w zł (PLN) cyfrowo i słownie.

Cena ofertowa powinna być aktualna na dzień składania ofert.

Cenę jednostkową oleju w złotych za 1 litr należy policzyć w oparciu o cenę oleju u wskazanego przez Wykonawcę producenta na dzień 21.10.2015r. potwierdzoną wydrukiem, dodać naliczoną do tej ceny jednostkowej kwotę podatku VAT i do powstałej w ten sposób kwoty dodać stałą marżę/upust.

Cena jednostkowa oleju napędowego zaproponowana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz inne składowe, które Wykonawca będzie uwzględniał przy rozliczeniach.

 

VIII. Do oferty należy dołączyć:

 

1)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)     Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

3)     Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.

4)     Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3.

5)     Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył ważną kopię koncesji, zezwolenia lub licencji uprawniającej do obrotu paliwami ciekłymi.

 

 

IX. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

1)     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2)     posiadania wiedzy i doświadczenia

3)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

4)     dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

5)     sytuacji ekonomicznej i finansowej

Za spełnienie powyższych warunków Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia.

 

X. Osoba do kontaktu: Kamil Wiśniewski

@: inwestycje@przytuly.powiatlomzynski.pl

Tel/faks:. 86 217-70-13

Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu

 

XI. Załączniki

  • Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  • Wzór umowy – załącznik nr 2
  • Oświadczenie – załącznik nr 3

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 3 lis 2015 13:52
Data opublikowania: wtorek, 3 lis 2015 14:14
Data przejścia do archiwum: środa, 25 sty 2017 09:26
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1181 razy