BIP Gminy Przytuły

ZAPYTANIE OFERTOWE

GI.271.9.2015 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły w 2016 roku"

I. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Zamawiający: Gmina Przytuły

                       ul. Supska 10

                       18-423 Przytuły

                       NIP 718-213-81-61

                       reprezentowana przez Wójta Gminy Przytuły

                       Siedziba: Urząd Gminy Przytuły

                       ul. Supska 10

                       18-423 Przytuły

                       tel./fax. 086 217 70 13

                        Strona internetowa: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

                        Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013 poz. 907 późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 o wartości zamówienia poniżej 30 000 EURO.

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zw. dalej PSZOK w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 IV. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie:

 

 1.          Powierzchnia Gminy Przytuły wynosi 71,18 km2.

 

 1.          Szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi 425 (na podstawie złożonych deklaracji na dzień 30.09.2015 r.), w tym:

a)         413 gospodarstw domowych zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów

b)        12 gospodarstw domowych zadeklarowało zmieszaną zbiórkę odpadów

 

 1.         Liczba   miejscowości położonych na terenie   administracyjnym   Gminy Przytuły wynosi 20. Nazwy miejscowości: 1 Bagienice, 2 Borawskie, 3 Chrzanowo, 4 Doliwy, 5 Gardoty, 6 Grzymki, 7 Kubra Przebudówka, 8 Mieczki, 9 Mroczki, 10 Nowa Kubra, 11 Obrytki, 12 Pieńki Okopne, 13 Przytuły, 14 Przytuły Kolonia, 15 Przytuły Las, 16 Stara Kubra, 17 Supy, 18 Trzaski, 19 Wagi, 20 Wilamowo.
 2.         Ilość odebranych odpadów w okresie od 01.10.2014r. do 30.09.2015 przedstawia się następująco (dane ze sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne):

- zmieszane odpady komunalne – 100,14 Mg

- selektywne odpady komunalne – 27,46 Mg

- odpady wielkogabarytowe - 1,78 Mg

 

Ilość odpadów podana powyżej jest orientacyjna i wynika ze sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne za okres od 01.10.2014r. do 30.09.2015r. Dane zostały podane w celu sporządzenia oferty. Ilość wytworzonych na terenie Gminy Przytuły odpadów może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb. Podane ilości odpadów należy traktować jako szacunkowe i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia za osiągnięcie innych wielkości

 V. Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewnia Gmina Przytuły. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 1.          Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych:

a)         Typu SM o pojemności 110 l

b)        Typu SM o pojemności 220 l

2)        Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:

a)         Materiał – folia polietylenowa LDPE,

b)        Pojemność – 120 l,

c)         Kolor – niebieskie (z przeznaczeniem na papier i makulaturę), żółte (z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, a także drobny metal), zielone (z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne i kolorowe)

d)        Grubość – grubość dostosowana do ilości i rodzaju odpadów, wykluczająca rozerwanie się worka (co najmniej 60 mikronów).

 

 1.        Na terenie Gminy Przytuły obowiązywał będzie system mieszany workowo –pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.

 

 1.         Zmieszane odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01)

a)     Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 110 l i 220 l. W dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości wystawi je przed posesję w takim miejscu, do którego możliwy jest dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne, zapewniając łatwy dostęp Wykonawcy.

b)    W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie wystawi pojemnika, oznacza to, że rezygnuje w danym dniu z odbioru odpadów.

c)     Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów przeznaczone do składowania odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z Gminy Przytuły Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012– 2017, tj. przekazać do instalacji Regionu Zachodniego – obszar Czartoria.

d)    Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych – w okresie letnim od 1 maja do 30 września dwa razy w miesiącu, w okresie zimowym od 1 października do 30 kwietnia raz w miesiącu.

 

 1.          Selektywnie zbierane odpady komunalne (kody 200102; 200139; 200140;

200101)

a)     Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu Gminy Przytuły będzie się odbywać w systemie workowym.

b)    Worki zapewnia Wykonawca bez limitu, wg potrzeb mieszkańców.

c)     Wykonawca zobowiązany jest przy każdym odbiorze poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zbieranych do zostawienia właścicielowi nieruchomości nowych worków w ilości odebranych chyba, że właściciel nieruchomości zgłosi potrzebę otrzymania dodatkowych worków na poszczególne frakcje odpadów.

d)    Właściciele nieruchomości otrzymują worki bezpłatnie.

e)     Worki powinny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów .Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć właścicielom nieruchomości po dwa worki każdego koloru do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przed rozpoczęciem realizacji zamówienia tj. przed 1 stycznia 2016r.

f)      Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania raz na kwartał po 100 sztuk każdego rodzaju worków do Urzędu Gminy w Przytułach w razie zwiększonych potrzeb mieszkańców.

 

 1. Przewidywana ilość worków na cały okres zamówienia:

a)     Niebieskie - 2526

b)    Żółte - 5052

c)     Zielone - 5052

d)    Przewidywana ilość worków stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmianie ze względu na możliwe większe zapotrzebowanie mieszkańców.

e)     Właściciel nieruchomości otrzymuje taką ilość worków od Wykonawcy jaką wystawi w dniu odbioru, chyba że mając większe zapotrzebowanie zgłosi pozostawienie dodatkowych.

 

 1. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie :

a)     Szkło - 1 raz na kwartał

b)    Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz drobny metal -w okresie od stycznia do marca i od października do grudnia raz na kwartał, w okresie od kwietnia do września raz na dwa miesiące

c)     Papier - dwa razy w roku

d)    W przypadku odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

 

 1. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt

a)     Elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36)

b)    Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych w/w odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach.

c)     Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę - dwa razy w roku.

d)    W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Przytułach, przy ul. Supskiej 10, w dni robocze: poniedziałek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00.

e)     Jeżeli poniedziałek lub czwartek wypada w dni wolne od pracy będą przyjmowane w dniu następnym.

 

 

 1. Odpady budowlane

a)     Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej gromadzone będą w specjalnych pojemnikach zamówionych przez właściciela nieruchomości u Przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

b)    Odbiór odpadów nastąpi w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Przedsiębiorcy potrzeby ich odbioru.

c)     Gospodarowanie odpadami budowlanymi z innych robót odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami.

 

 1.          Odpady niebezpieczne typu leki, baterie (kody 18 01 09 oraz 16 06 03)

a)     Powszechnie używane baterie oraz wszystkie rodzaje lekarstw mogących być w używaniu Mieszkańców Gminy Przytuły, które to przez ich nieprzydatność do użytku będą przekazywane do punktów zbiórki.

b)    Odpady niebezpieczne odbierane będą z punktów stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy; ilość punktów odbioru: leki - 1, baterie - 1).

c)     Wykonawca zobowiązany będzie przed 1 stycznia 2016 r. dostarczyć i ustawić w wyznaczonej przez Zamawiającego aptece pojemnik do selektywnego zbierania przeterminowanych leków i Urzędzie Gminy pojemnik do selektywnego zbierania baterii, zaopatrzone w małe otwory wrzutowe.

d)    Do zadań Wykonawcy będzie należało odbieranie tych odpadów ze wskazanych miejsc ( w godzinach ich pracy) po zgłoszeniu o jego wypełnieniu lub w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników.

 10. Odpady „zielone" (20 02 01)

Odpady zielone, powstające na nieruchomościach zamieszkałych, niezagospodarowane we własnym zakresie (kompostowniki) mogą być gromadzone łącznie w pojemniku na odpady zmieszane.

 11. Zasady dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

a)     Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, do którego w dni robocze: poniedziałek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00 właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły będą mogli przekazywać chemikalia, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone i inne odpady niebezpieczne.

b)    Przez wyposażenie Zamawiający rozumie dostarczenie oznakowanych kontenerów do gromadzenia ww. odpadów na ogrodzony i utwardzony plac zlokalizowany przy ul. Supskiej 10 pełniący funkcję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

c)     Przez obsługę Zamawiający rozumie odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu odpadów gromadzonych w PSZOK-u. Potrzebę odbioru odpadów gromadzonych w PSZOK-u ze strony Zamawiającego zgłaszał będzie pracownik Urzędu Gminy Przytuły.

d)    Wykonawca wówczas niezwłocznie dokona odbioru odpadów z PSZOK. Zamawiający zapewnia we własnym zakresie pracownika który będzie przyjmował w PSZOK-u odpady dostarczone przez mieszkańców gminy.

 

 

 

VI. Warunki wykonania usługi, obowiązki wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia

 1.          Po podpisaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, z których będą odbierane odpady, z wyszczególnieniem gospodarstw domowych zbierających odpady selektywnie.
 2.          Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielom nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów po dwa worki dla każdej frakcji odpadów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przed rozpoczęciem realizacji zamówienia tj. przed 1 stycznia 2016 r.
 3.          Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych całą masę odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny. Wielkości podane są szacunkowe i mogą ulec zmianie zgodnie z bieżącymi potrzebami mieszkańców Gminy Przytuły.
 4.          Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok pojemników jeśli jest to wynikiem jego działalności.
 5.          Wykonawca posprząta miejsca wokół pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych przy pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, jak również przedstawi Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) sprawozdania z miejsc odbioru tego rodzaju worków (adres i ilość dostawionych worków) potrzebnego do przeprowadzenia kontroli ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości.  
 6.          System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
 7.          Zamawiający przekazuje Wykonawcy informacje niezbędne dla prawidłowego wykonywania Umowy, w szczególności dotyczące zmian w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych   obowiązkiem   odbieranie   odpadów.   Wykonawca zobowiązany jest na tej podstawie np. do odbierania odpadów z nowo powstałych gospodarstw domowych. Ewentualne zmiany nie będą miały wpływu na wysokość należnego wynagrodzenia.
 8.          Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie akceptował i publikował na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytuły oraz Sołectwach natomiast Wykonawca w formie wydruków we własnym zakresie i na własny koszt zawiadomi każdego właściciela nieruchomości pozostawiając mu harmonogram odbioru odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości harmonogramu nie później niż 7 dni przed pierwszym odbiorem odpadów. Dokładne adresy nieruchomości, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych.
 9.          Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Przytuły na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. z określeniem dni odbioru odpadów zmieszanych, odpadów zbieranych selektywnie oraz dni odbioru odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 10.        Wykonawca zobowiązany jest do realizacji „reklamacji" (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w ciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną (poczta e-mail) od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić faxem lub drogą elektroniczną (poczta e-mail) na adres Zamawiającego.
 11.        Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości tego obowiązku podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne z zastrzeżeniem, że przy dwukrotnej nieprawidłowości w zakresie gromadzenia odpadów w ramach danej nieruchomości zgłosi powyższy fakt Zamawiającemu pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną (poczta e-mail) załączając dokumentację filmową lub zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny. Oczekiwania Zamawiającego dotyczące otrzymywania dokumentacji filmowej lub zdjęciowej wynikają z potrzeby posiadania jednoznacznie udokumentowanych przypadków zaniedbań dotyczących segregacji na wypadek sprzeciwu właścicieli w toku dalszego postępowania Zamawiającego.
 12.        Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz mieszania poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie.
 13.        Wykonawca udostępni każdorazowo na wniosek Zamawiającego zapisy z monitoringu dotyczące położenia pojazdów, miejsc ich postoju i wyładunku.
 14.        Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytuły Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (podać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem , w tym wymaganiami ochrony środowiska) kierując się treścią zawartą w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017.
 15.        Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645)
 16.        Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)
 17.        Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności:

a)     Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

b)    Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

c)     Uchwały nr XIX/90/12 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 31 października 2014r., poz. 3558)

d)    Uchwały nr XIX/94/12 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przytuły

 1.        Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia:

a)     Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przekazywania dokumentacji pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazywania kopii dokumentacji zamawiającemu.

b)    Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania co miesiąc Zamawiającemu ewidencji nieruchomości z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady, w zakresie ilości zebranych odpadów (ilość i pojemność pojemników z odpadami zmieszanymi oraz ilość poszczególnych worków z odpadami zebranymi selektywnie).

c)     Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9 n ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) do końca miesiąca po półroczu, którego dotyczą. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami (Dz. U. 2012 poz.630), a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków.

d)    Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do RIPOK-u bądź do innej jednostki, która odbiera odpady selektywnie zebrane zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1673) w ciągu 21 dni po zakończeniu miesiąca.

e)     Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu innych informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzania rocznych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych sprawozdań, m.in.:

-          danych dotyczących ostatecznego recyklera przekazanych odpadów (pełny adres instalacji),

-          danych dotyczących sposobu zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych (rodzaj procesu odzysku wg. Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r.),

-          danych dotyczących masy odebranych odpadów komunalnych,

-          danych niezbędnych do wyliczenia poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych.

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedłożenia ww. dokumentów w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o zapotrzebowaniu na ww. informacje.

 

 VII. Termin wykonania zamówienia:

Od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

 

 VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną spełniająca warunki zapytania ofertowego.

 

IX. Miejsce i termin składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać do 18.12.2015 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, w sekretariacie ( 1 piętro)
 2. Oferty należy składać w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz z dopiskiem „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły w 2016 roku" NIE OTWIERAĆ PRZED 18.12.2015r. godz. 11:00
 3. Oferta musi zawierać formularz ofertowy oraz dokumenty wymienione w pkt. VIII.
 4. Oferty złożone po terminie tj. 18.12.2015r. godz. 11.00 zostaną zwrócone bez otwierania.
 5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

X. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

Cena ofertowa brutto   = cena netto + podatek VAT.

Cena ofertowa musi być podana w zł (PLN) cyfrowo i słownie.

Cena ofertowa powinna być aktualna na dzień składania ofert.

 

XI. Do oferty należy dołączyć:

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 3. Załączniki 1 i 2.
 4. Zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
 5. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły.
 6. Wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dot. zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

XII. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
 4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Za spełnienie powyższych warunków Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 2) oraz dokumentów wymienionych w pkt. VIII.

 

XIII. Osoba do kontaktu: Kamil Wiśniewski

@: inwestycje@przytuly.powiatlomzynski.pl

Tel/faks:. 86 217-70-13

Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej jednak każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu.

 XIV. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie – załącznik nr 2
 3. Wzór umowy – załącznik nr 3

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 7 gru 2015 15:25
Data opublikowania: poniedziałek, 7 gru 2015 15:41
Data przejścia do archiwum: środa, 25 sty 2017 09:27
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1389 razy