BIP Gminy Przytuły

Zapytanie ofertowe

Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Zespole Szkół w Przytułach w sezonie grzewczym 2016/2017.
  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

 

Gmina Przytuły reprezentowana przez Urząd Gminy w Przytułach

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

tel: 512-413-016

faks: 86 217-70-03

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

e-mail: inwestycje@przytuly.powiatlomzynski.pl

strona internetowa: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

Adres do korespondencji :

Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro w związku z czym nie stosuję się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Podstawa prawna: art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

3.  Przedmiot zamówienia:

  1. Obsługa i eksploatacja kotłowni c.o. oraz instalacji c.o. w Zespole Szkół w Przytułach w sezonie grzewczym 2016/2017.

2. Transport węgla z placu składowego do pomieszczeń kotłowni.

3. Bieżąca oraz okresowa konserwacja kotłów, pomp, instalacji c.o. oraz pomieszczeń kotłowni.

4. Utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach szkolnych i biurowych stałej temperatury 20 0C.

5. Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń kotłowni i instalacji c.o.

6. Utrzymanie czystości a w okresie zimowym odśnieżanie dojścia do kotłowni oraz otoczenia     kotłowni i drogi dojazdowej dla pojazdów dowożących węgiel.

7. Racjonalne gospodarowania opałem.

8. Zabezpieczanie opału przed kradzieżą.

9. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych , bezpieczeństwa i higieny pracy.

10. Zagospodarowanie odpadów ze spalania we własnym zakresie i na własny koszt.

11. Oczyszczenie pieca po zakończeniu sezonu grzewczego.

12. Po zakończeniu sezonu grzewczego malowanie pomieszczeń kotłowni oraz konserwacja i zabezpieczenie urządzeń i kotłów.

4.  Termin wykonania zamówienia:

Sezon grzewczy 2016/2017; od 15.10.2016 do 15.04.2017 roku.

5.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

 

 Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Pytania wykonawców mogą być sformułowane na piśmie, drogą elektroniczną lub faxem i skierowane na adres zamawiającego. Pytania skierowane w formie elektronicznej i faksem muszą być potwierdzone telefonicznie.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, wyłącznie na pytania, które wpłyną do Zamawiającego na co najmniej 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

     Uprawnioną osobą do porozumiewania się z Wykonawcami jest Kamil Wiśniewski.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 a) Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

 b) Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

 c) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 

7.  Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 8.  Opis sposobu przygotowania oferty

 

  1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia (art. III pkt. 1-12) i być sporządzona zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym, na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w art. VI zapytania ofertowego.

 

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca który złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

 

  1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:

 

Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

„Obsługa i eksploatacja kotłowni c.o. w sezonie grzewczym 2016/2017”

 

 

9.  Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Przytuły, ul. Supska 10, sekretariat   ( I piętro) do dnia 12.10.2016r. do godz. 12.00

 

 

 

10. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

 

  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

-        cena ofertowa - 100%

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą cenę ofertową. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

  1. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty.
  2. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  3. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia.
  4. Zamawiający może podwyższyć kwotę jaką ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

11. Między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone rozliczenia inne niż w walucie PLN.
12.  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 14. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w równych ratach ( jedna rata stanowić będzie 1/6 wynagrodzenia ofertowego brutto).
15.  Ostatnia płatność nastąpi po bezusterkowym odbiorze kotłowni z którego sporządzony zostanie protokół.
16. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium do przedmiotowego postępowania.

 

17. Załącznik:

            1. Formularz ofertowy

            2. Oświadczenie

            3. Wzór umowy

 

 

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 5 paź 2016 15:12
Data opublikowania: środa, 5 paź 2016 15:23
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 638 razy