BIP Gminy Przytuły

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ NA PODSTAWIE ART.4 PKT. 8 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 ze zm.)

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły. Kontakt:

tel. 512-413-016, @: inwestycje@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

II. Nazwa zamówienia:

Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przytuły 2017-2018

 

III. Szczegółowy opis zamówienia:

Konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przytuły w 2017-2018r. należy wykonywać we współpracy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

 

IV. Ofertę należy:

a)     Złożyć w formie pisemnej do Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, sekretariat (osobiście lub listownie). Formularz ofertowy wraz z załącznikami musi być opatrzony pieczątką firmową i podpisany z datą sporządzenia oferty.

b)     Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego z dopiskiem „ Oferta na konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przytuły”

 

V. Termin składania ofert: 26.10.2016r. do godz. 1200.

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni.

 

VII. Termin wykonywania zamówienia: od 01.01.2017 do 31.12.2018r.

 

VIII. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości wykonanych robót i zainstalowanych urządzeń na okres 24 miesięcy

 

IX. Warunki płatności: płatność przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury wraz z podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołem odbioru robót.

 

X. Wykonawca powinien spełniać następujące wymogi:

1)zatrudniać minimum 2 osoby posiadające:

-świadectwo   kwalifikacyjne   „E”   uprawniające   do   zajmowania   się   eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na urządzeniach do 1 kV w zakresie „sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego,

-uprawnienia   do   prac   pod   napięciem   na   urządzeniach   do   1   kV   zgodnie   z wymaganiami instrukcji PPN,

-zaświadczenia   kwalifikacyjne   uprawniające   do   obsługi   podnośnika   koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

2)dysponować podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do prac pod napięciem, zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN,

 

XI. Wymagane dokumenty:

a)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)    Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.

c)     Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.

 

XII. Kryterium wyboru Wykonawcy: najniższa cena

XIII. Załączniki:

  1. Wzór umowy
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 12 paź 2016 12:41
Data opublikowania: środa, 12 paź 2016 12:44
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 630 razy