BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Oferta na konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przytuły

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ NA PODSTAWIE ART.4 PKT. 8 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.

Kontakt: tel. 515-494-557, @: inwestycje@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

 1. Nazwa zamówienia:

Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przytuły 2019-2020

 

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przytuły w 2019-2020r. należy wykonywać we współpracy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

 

 1. Ofertę należy:

a)     Złożyć w formie pisemnej do Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, sekretariat (osobiście lub listownie). Formularz ofertowy wraz z załącznikami musi być opatrzony pieczątką firmową i podpisany z datą sporządzenia oferty.

b)     Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego z dopiskiem „ Oferta na konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przytuły”

 

 1. Termin składania ofert: 28.11.2018r. do godz. 1200.

 

 1. Termin związania ofertą: 30 dni.

 

 1. Termin wykonywania zamówienia: od 01.01.2019 do 31.12.2020r.

 

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości wykonanych robót i zainstalowanych urządzeń na okres 24 miesięcy

 

 1. Warunki płatności: płatność przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury wraz z podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołem odbioru robót.

 

 1. Wykonawca powinien spełniać następujące wymogi:

1)zatrudniać minimum 2 osoby posiadające:

-świadectwo   kwalifikacyjne   „E”   uprawniające   do   zajmowania   się   eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na urządzeniach do 1 kV w zakresie „sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego,

-uprawnienia   do   prac   pod   napięciem   na   urządzeniach   do   1   kV   zgodnie   z wymaganiami instrukcji PPN,

-zaświadczenia   kwalifikacyjne   uprawniające   do   obsługi   podnośnika   koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

2)dysponować podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do prac pod napięciem, zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN,

 

 1. Wymagane dokumenty:

a)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)    Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.

c)     Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.

XII. Kryterium wyboru Wykonawcy: najniższa cena ofertowa brutto

XIII. Załączniki:

 1. Wzór umowy
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenie

XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Przytuły z siedzibą ul. Supska 10, 18-423 Przytuły reprezentowany przez Wójta Gminy Przytuły ;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przytuły jest Pan Andrzej Gwiazdowski, kontakt: informatyk@przytuly.powiatlomzynski.pl, 512-413-016;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy GI.271.13.2018 pn. „Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przytuły 2019-2020” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 lis 2018 15:00
Data opublikowania: środa, 14 lis 2018 10:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 597 razy