BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA ZASTĘPSTWO

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) w związku z usprawiedliwioną nieobecnością głównego księgowego w Urzędzie Gminy Przytuły zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika samorządowego.

            Na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy wyłonienie kandydata na powyższe stanowisko nastąpi z pominięciem zasad naboru na stanowisko urzędnicze.

Wymagania niezbędne:

1) posiadać obywatelstwo polskie,

2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, oraz korzystać z pełnych praw publicznych,

3) niekaralność (brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego),

4) nieposzlakowana opinia,

5) spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości.

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. Preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku w księgowości i rachunkowości w jednostkach budżetowych min. 2 lata
 3. Znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska w szczególności:

a) struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,

b) ustawy o samorządzie gminnym i przepisów oświatowych

c) ustawy o rachunkowości,

d) ustawy o finansach publicznych

e) zasad finansowania zadań oświatowych i Karty Nauczyciela

f) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

g) znajomość przepisów VAT w sferze jednostek samorządu terytorialnego

h) ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 1. Znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej.
 2. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność i systematyczność.
 3. Znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem programów finansowo – księgowych, bankowych, BESTIA (sprawozdawczość budżetowa), Rejestr VAT.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

w zakresie spraw księgowości budżetowej szkół, realizacja zadań Głównego Księgowego:

      

 1. Okresowe analizy wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.
 2. Prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej wydatków i dochodów.
 3. Współpraca z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo- księgowych i zapewnienie ich przestrzegania.
 5. Prowadzenie ewidencji wartościowej (syntetycznej) składników mienia.
 6. Naliczanie i obsługa księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 7. Sporządzanie sprawozdawczości GUS.
 8. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy.
 9. Terminowe dokonywanie przelewów, opłacanie rachunków i faktur.
 10. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonej ewidencji.

 

   w zakresie spraw księgowości budżetowej urzędu:

    

 1. Terminowe dokonywanie przelewów, opłacanie rachunków i faktur.
 2. Prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej budżetu gminy.
 3. Prowadzenie ewidencji w zakresie opłat podatku VAT i o opłacie skarbowej.

Forma zatrudnienia : umowa o pracę na  zastępstwo, pełny etat (8 godzin).

Wymagane dokumenty :

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys - uwzględniający szczegółowy przebieg pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia;
 6. pisemne oświadczenie  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. pisemne oświadczenie  o  niekaralności prawomocnym  wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych”.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Przytuły w kopercie z adnotacją „Kandydat do pracy na stanowisku głównego księgowego – umowa na zastępstwo w terminie do 22 grudnia 2022 r. do godz. 15:00

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 7 gru 2022 12:00
Data opublikowania: środa, 7 gru 2022 12:01
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 593 razy