BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

SKARBNIK GMINY

SKARBNIK GMINY KIEROWNIK REFERATU FINANSOWO-BUDŻETOWEGO pok. nr 20,

DO ZADAŃ SKARBNIKA GMINY NALEŻY:

 1. Pełnienie funkcji Głównego Księgowego budżetu gminy, którego obowiązki i odpowiedzialność określa art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 09. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) a mianowicie:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki;

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) dokonywania wstępnej kontroli:

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

-kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 1. Opracowywanie uchwał w sprawie projektu budżetu i jego zmian.
 2. Przygotowywanie projektów budżetowych gminy i jego zmian.
 3. Nadzorowanie i kontrola pracy Referatu Finansowego.
 4. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy.
 5. Kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i sołectw.
 6. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.
 7. Nadzór finansowy nad zarządzaniem mieniem komunalnym.
 8. Uczestnictwo w Sesjach Rady bez prawa głosu.
 9. Opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów księgowo – rachunkowych i jego zmian.
 10. Kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych.
 11. Prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej wydatków budżetowych realizowanych przez urząd, funduszy celowych, środków specjalnych, zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 12. Analiza wykonanego budżetu.
 13. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu gminy.
 14. Ewidencja wykonanego budżetu.
 15. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 16. Współpraca z Urzędem Skarbowym, Regionalną Izbą Obrachunkową oraz innymi instytucjami.
 17. Windykacja należności budżetowych.
 18. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub uprawnień wójta.

ZADANIA OGÓLNE:

 1. Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach w części dotyczącej powierzonych zadań dla wszystkich stanowisk pracy.
 2. Stałe i systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania środkami UE.
 3. Utrzymywanie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się tematyką zarządzania środkami UE w obrębie powiatu łomżyńskiego.
 4. Pozyskiwanie informacji i nawiązywanie współpracy z partnerami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań finansowych ze źródeł zewnętrznych.
 5. Organizowanie bazy danych osób i instytucji występujących w systemie przepływu informacji.
 6. Uczestniczenie w spotkaniach wszystkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami z gmin na terenie powiatu.
 7. Przygotowanie dokumentacji projektowej.
 8. Przygotowywanie monitorowanie i aktualizacja dokumentów wytwarzanych na stanowisku i przekazywanie ich informatykowi celem zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej.
Data powstania: środa, 8 mar 2023 13:51
Data opublikowania: środa, 8 mar 2023 13:52
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 424 razy