BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie zwołania XXXV Sesji Rady Gminy Przytuły .

         Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm. /  

obwieszczam  :

  1. Zwołać XXXV Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 27 czerwca 2023  roku.
  2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.
  3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy wiejskiej w Przytułach , ul. Lipowa  1  .
  4. Zaproponować następujący porządek dzienny.

                                                                                              

Przewidywany porządek dzienny :

     1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

  1. Przyjęcie porządku dziennego.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .
  4. Interpelacje i zapytania radnych- odpowiedzi.
  5. Raport o stanie gminy Przytuły za rok 2022.

         a) przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni- debata

        b) głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytuły wotum zaufania.- uchwała.

      7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

      a) określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Przytuły

     b )  dopłat do taryf za dostawę wody dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorcow zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły

      c) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Przytuły na   lata 2023 – 2026

     d) zmian w  budżecie  gminy   na 2023 rok.

       8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

         –  wystąpienie Wójta Gminy

         a) przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2022 rok.

         - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej ,

        b) przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Przytuły z tytułu wykonania budżetu  za 2022 rok.

      9. Sprawy bieżące gminy.

     10. Zamknięcie obrad Sesji.

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data powstania: wtorek, 20 cze 2023 15:00
Data opublikowania: wtorek, 20 cze 2023 15:06
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 246 razy