BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 18 października 2022 roku
w sprawie zwołania XIX Sesji Rady Gminy Przytuły .

               Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm. /  

obwieszczam  :

  1. Zwołać XIX Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 26 października  2022  roku.
  2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.
  3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy wiejskiej w Przytułach , ul. Lipowa  1  .
  4. Zaproponować następujący porządek dzienny.

                                                                                              

Przewidywany porządek dzienny :

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

  1. Przyjęcie porządku dziennego.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .
  4. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.
  5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Przytuły w roku szkolnym 2021/2022.
  6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych

a) Radnych Gminy Przytuły.

b) Pracowników Urzędu Gminy.

      7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) przyjęcia do realizacji w 2023 roku Programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Radziłów w sprawie powierzenia Gminie Radziłów zadania w zakresie zapewnienia dwóm uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Przytuły bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu                                                       

   8. Sprawy bieżące gminy.                                      

   9. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data powstania: środa, 19 paź 2022 13:27
Data opublikowania: środa, 19 paź 2022 13:30
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 353 razy