BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zwołania XXVI Sesji Rady Gminy Przytuły .

Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm. /  

obwieszczam  :

  1. Zwołać XXVI Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 28 czerwca  2022  roku.
  2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.
  3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy wiejskiej w Przytułach , ul. Lipowa  1  .
  4. Zaproponować następujący porządek dzienny.

                                                                                              

Przewidywany porządek dzienny :

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie  protokołów z poprzednich Sesji.
  4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .
  5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.
  6. Raport o stanie gminy Przytuły za rok 2021.

a) przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni- debata

b) głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytuły wotum zaufania.- uchwała.

   7. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków pochodzących
z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 za 2021 rok

   8.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

b) określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne      usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

c) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytuły na lata 2021-2030

d) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytuły na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytuły na lata 2021 - 2030 ”

e) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027 ,- ogłoszone na BIP http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/index.php?wiad=1503

f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025, wraz z prognozą   kwoty długu i spłat  zobowiązań na lata 2022 – 2023

g) zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

    9.  Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

           –  wystąpienie Wójta Gminy

a) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2021 rok.

    - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej ,

b) przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Przytuły z tytułu wykonania budżetu  za 2021 rok.

    10.  Sprawy bieżące gminy.

    11.  Zamknięcie obrad Sesji.

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data powstania: środa, 22 cze 2022 12:24
Data opublikowania: środa, 22 cze 2022 12:32
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 433 razy