BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Przytuły
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

     Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r K.p.a (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. )
zawiadamiam, że w dniu 2 lipca 2009 roku została wydana decyzja Nr ZP.7331-4/09 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej relacji Kubra Przebudówka – Wagi o długości 2580,5 m, na terenie obejmującym pas drogowy położonym w obrębie wsi Wagi – działka nr 76 i Kubra Przebudowa – działki nr 155 i 165.
      Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przytułach ul. Supska 10 w pokoju nr 4
      Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży , ul. Nowa 2, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia .
      Odwołanie od decyzji lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Krzysztof Jan Polkowski
Data powstania: piątek, 3 lip 2009 10:22
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lip 2009 10:24
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1960 razy