BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYTUŁY ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU

 1. Wykonanie dochodów budżetowych za I kwartał 2009r. wg działów:

  Nazwa działu Plan(po zmianach) Wykonanie %
  Rolnictwo i łowiectwo 114.836 61.031,26 53,15
  Leśnictwo 1.506 0,00 X
  Gospodarka mieszkaniowa 136.888 125.929,28 9,20
  Administracja publiczna 51.600 16.345,55 31,68
  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 372 93 25,00
  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 570.783 124.555,57 21,82
  Różne rozliczenia 3.766.213 1.187.742,00 31,54
  Oświata i wychowanie 12.110 7.443,12 61,47
  Pomoc społeczna 961.000 231.857,15 24,13
  Edukacyjna opieka wychowawcza 50.370 25.185 50,00
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.200 1.800,00 25,00
  Razem 5.672.878 1.781.981,93 31.41


 2. Wykonanie wydatków budżetowych za I kwartał 2009r. wg działów:

  Nazwa działu Plan(po zmianach) Wykonanie %
  Rolnictwo i łowiectwo 9.420 1.537,00 16,32
  Transport i łączność 834.369 821,40 0,10
  Gospodarka mieszkaniowa 3.000 0,00 X
  Działalność usługowa 3.000 976,00 32,54
  Administracja publiczna 831.667 243.778,67 29,32
  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 372 0,00 X
  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 578.723 7.683,55 1,33
  Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7.600 0,00 X
  Obsługa długu publicznego 5.081 0,00 X
  Różne rozliczenia 5.081 0,00 X
  Oświata i wychowanie 2.130.913 605.704,79 28,42
  Ochrona zdrowia 26.742 4.071,06 15,23
  Pomoc społeczna 1.079.452 238.888,31 22,28
  Edukacyjna opieka wychowawcza 50.370 0,00 X
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 161.608 35.483,67 21,96
  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53.200 11.000,00 20,68
  Kultura fizyczna i sport 64.100 9.760,00 15,23
  Razem 5.849.617 1.159.704,45 19,83


 3. Nadwyżka/deficyt za I kwartał 2009r.

  Wyszczególnienie Plan na 2009r. Wykonanie I kwartał 2009r. %
  A) Dochody – ogółem 5.672.878,00 1.781.981,93 31,42
  B) Wydatki – ogółem – w tym 5.849.617 1.159.704,45 19,83
  - wydatki bieżące 4.554.750 1.149.063,04 25,23
  - wydatki inwestycyjne 1.294.867 10.641,41 0,83
  Nadwyżka (+) deficyt(-) -176.739 622.277,48 X
  C)Przychody 176.739 0,00 X
  D)Rozchody – w tym 0 0 X
  Spłata kredytu 0 0 X
Data powstania: wtorek, 14 lip 2009 11:37
Data opublikowania: wtorek, 14 lip 2009 12:12
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1990 razy