BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły w Wagach


Wójt Gminy Przytuły

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wagach, Gmina Przytuły, powiat łomżyński.
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 i 2, § 4 i 5 oraz § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. nr 89, poz. 826 i nr 189, poz. 1854).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela - lub stażu pracy dydaktycznej-w przypadku nauczyciela akademickiego;
  3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia- w przypadku osoby będącej nauczycielem;
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
  5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych w zakresie zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowiska dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
  7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
  11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 3. Jednocześnie informuję, iż osoby składające oferty na stanowisko dyrektora zobowiązane są do złożenia oświadczenia lustracyjnego Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty w trybie art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 425 ze zm.), chyba że oświadczenie takie zostało złożone po dniu 14 września 2007 r.; w takim przypadku osoby składające ofertę składają Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
       Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informację o jego uprzednim złożeniu należy dołączyć do składanej oferty.
 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wagach”, w terminie do 6 sierpnia 2009r. do godz. 15.30 na adres: Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły
 5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Przytuły.
 6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Wójt Gminy Przytuły
(-) Krzysztof Jan Polkowski
Data powstania: piątek, 24 lip 2009 09:23
Data opublikowania: piątek, 24 lip 2009 09:24
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2111 razy