BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DO SPRAW OBSŁUGI RADY

REFERAT ORGANIZACYJNY

I piętro, pok. nr 18

Do zakresu działania inspektora należy:

1.W zakresie obsługi Rady Gminy wykonywanie obsługi kancelaryjno - technicznej oraz merytorycznej Rady i jej Komisji, a w tym:

1) organizacja przygotowania obrad sesji Rady i posiedzeń Komisji oraz terminowe i właściwe przygotowanie kompletów materiałów i doręczanie ich radnym (zawiadomień o terminie, porządku obrad, projektów uchwał i niezbędnych materiałów pomocniczych ),

2) koordynowanie przygotowań projektów uchwał Rady,

3) przedkładanie projektów uchwał Rady do sprawdzenia radcy prawnemu,

4) sporządzanie dokumentacji z obrad Rady i posiedzeń Komisji, protokołowanie obrad,

5) prowadzenie rejestru uchwał, postanowień i skarg,

6) przekazywanie odpowiednim jednostkom organizacyjnym i pracownikom Urzędu wyciągów z protokołów oraz kopii uchwał Rady, do realizacji i do wiadomości w zależności od ich treści,

7) terminowe wysyłanie podjętych uchwał Rady do organów nadzoru,

8) odbieranie od radnych pisemnych interpelacji, nadawanie im biegu, włącznie z doręczaniem odpowiedzi,

9) zapewnienie skoordynowania działań Rady i jej Komisji, a w szczególności współdziałanie z przewodniczącymi Komisji w przygotowywaniu projektów opinii Komisji oraz przeprowadzaniu przez Komisje Rady kontroli, w tym: kontroli prowadzonych przez Komisję Rewizyjną,

10) opracowywanie na potrzeby Rady oraz Przewodniczącego Rady projektów informacji, sprawozdań, ocen, wniosków z pracy Rady i jej organów, realizacji uchwał, interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków i opinii Komisji,

11) udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu ich funkcji mandatowych,

12) obsługa kancelaryjna działalności Przewodniczącego Rady,

13) organizowanie współpracy pomiędzy Radą, a radami sołeckimi,

14) organizowanie narad z sołtysami,

15) udzielanie pomocy sołectwom w realizacji ich ustawowych i statutowych zadań.

16) prowadzenie spraw związanych z wyborami w jednostek pomocniczych Gminy  ( rady sołeckie, sołtysi ),

17) prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników sądowych.

2.  w zakresie czynności kancelaryjnych:

1) Prowadzenie archiwum zakładowego.

2) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz dokumentacji dotyczącej badania skarg i wniosków i ich załatwiania na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków /D.U. NR 5 poz.46 z 2002 r. /.

2) Ewidencja i rozliczanie kart drogowych kierowców zatrudnionych w urzędzie.

3. Zadania ogólne:

 

1.  Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach w części dotyczącej powierzonych zadań dla wszystkich stanowisk pracy.

2.Przygotowywanie monitorowanie i aktualizacja dokumentów wytwarzanych na stanowisku celem zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej.

3.Współdziałanie, a w razie nieobecności zastępowanie osoby pracującej na stanowisku  ochrony przeciwpożarowej.

4.Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub uprawnień wójta.

Data powstania: wtorek, 24 cze 2003 16:36
Data opublikowania: wtorek, 24 cze 2003 16:58
Data edycji: niedziela, 14 mar 2004 09:20
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3979 razy
Ilość edycji: 2