BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DS. KADROWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik

Referatu Organizacyjnego


parter, pok. nr 3,
 
ZADANIA W ZAKRESIE:

I. W zakresie spraw kadrowych:

1.Prowadzenie akt osobowych oraz spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek  organizacyjnych, a w szczególności:

   a)prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych   pracowników,

   b)ewidencjonowanie czasu pracy i zwolnień lekarskich pracowników,

   c)prowadzenie spraw dotyczących urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, wychowawczych,

   d) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

   e)organizowanie profilaktycznych badań pracowników – wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz   prowadzenie w tym zakresie stosownej dokumentacji.

     2. Organizowanie konkursów na wolne stanowiska urzędnicze oraz wolne kierownicze stanowiska           urzędnicze.

     3. Współpraca z Referatem finansowo-budżetowym w sprawach wynagrodzeń pracowniczych oraz etatyzacji Urzędu.

     4. Współpraca z pracownikiem BHP /szkolenia, przydział odzieży i obuwia roboczego/.

     5. Opracowywanie Regulaminu Pracy Urzędu i monitorowanie zmian w regulaminie.

     6.Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie podejmowania działań w celu likwidacji bezrobocia na terenie Gminy.

     7. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych.

     8. Sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia.

9. Prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół oraz wystawianie zaświadczeń i świadectw pracy.

   10. Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych.

   11. Prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Wójta.

II. Z zakresu ochrony środowiska, utrzymania porządku i czystości w Gminie:

1. Realizacja przepisów o ochronie środowiska, między innymi w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej.

2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.

3. Współdziałanie w zapobieganiu klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,

4. Przeprowadzanie procedury oddziaływania inwestycji na środowisko.

5. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

 

III. Nadzór nad ochroną informacji niejawnych.

 

IV. Zadania ogólne:

 

1.  Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach w części dotyczącej powierzonych zadań dla wszystkich stanowisk pracy.

2. W razie nieobecności zastępowanie osoby pracującej na stanowisku ds. działalności gospodarczej, oświaty, kultury, sportu i zdrowia, w zakresie prowadzenia spraw wojskowych, spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zastępowanie osoby pracującej na stanowisku ds. pozamilitarnych przygotowań obronnych i wojskowości.

3. Przygotowywanie monitorowanie i aktualizacja dokumentów wytwarzanych na stanowisku i przekazywanie ich informatykowi celem zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub uprawnień wójta.

Data powstania: środa, 1 lut 2012 12:26
Data opublikowania: środa, 1 lut 2012 12:29
Data edycji: czwartek, 7 lut 2013 14:42
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2614 razy
Ilość edycji: 1