BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Przytuły na 2006 rok.Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2006 jest budżetem niezrównoważonym

(deficytowym).Po stronie dochodów wynosi – 3.748.449 złotych, zaś po stronie wydatków

– 3.722.449 złotych.

Różnica dochodów na d wydatkami wynosi kwotę 226.000 złotych z przeznaczeniem na

spłatę zadłużenia :

- 176.000 złotych pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kontynuację wodociągowania gminy,

- 50.000 złotych pożyczki (planowanej do zaciągnięcia w 2006 roku),

Nadmienić należy, że kwota udzielonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie wodociągowania ogółem

wynosiła – 1.028.981 złotych ( z przyznanej nam wg umowy w kwocie 1.200.000

złotych) - spłacono 408.900 złotych i do końca listopada 2005 r. Pozostało zadłużenie

ogółem (do spłaty) - 620.081 złotych .

Nadmienić trzeba ,że projekt budżetu oparty jest na podstawie szacunków i prognoz, ze

względu, na nie ustalone jeszcze stawki podatków na 2006 rok.

Po stronie dochodów w projekcie budżetu w planach zostały uwzględnione :

- łączna subwencja na 2006 r. w wysokości – 2.713.576 złotych w tym : subwencja na

zadania oświatowe – 1.409.240 zł., subwencja ogólna z budżetu państwa – 1.196.812 zł.

w tym : kwota podstawowa – 975.677 złotych, kwota uzupełniająca – 221.135 zł.,

subwencja równoważąca subwencji ogólnej – 107.524 zł.

- 2 -

- przyznana dotacja na zadania administracji publicznej tj. na zadania z zakresu obrony
cywilnej i ewidencji ludności – 47.000 złotych,

- przyznana dotacja celowa na finansowanie zadań związanych z aktualizacją spisów
wyborców - 804 złote,

- przyznana dotacja na zadania z zakresu opieki społecznej ogółem – 556.000 zł., w tym
na:

a) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczeń społecznych – 447.000 zł.,

b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej – 2.000 zł.

c) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 60.000 zł.,

d) utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 46.000 zł.,

e) dofinansowanie dożywiania dzieci szkolnych – 1.000 zł.

Pozostała kwota dochodów ujęta w planach projektu budżetu w kwocie – 431.069 zł. to

planowany wpływ dochodów własnych gminy.

Planowane w projekcie budżetu gminy kwoty ustalonych dotacji ,subwencji ogólnej oraz

plany dochodów własnych nie mają formy ostatecznej i w trakcie realizacji wpływów do

budżetu następować będą zmiany.

Plan dochodów z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych został

opracowany na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych ogólnych na terenie gminy

przemnożono wg ustalonej stawki z 1 ha przeliczeniowego (ustalonej wg komunikatu

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn.17 października 2005 r) – średnia cena skupu

żyta za okres pierwszych III kwartałów wynosiła 27,88 zł. za 1 kwintal -czyli 69,70 z ha

przeliczeniowego. Z tym, że od 2004 roku nie są refundowane ulgi ustawowe z tytułu

wydatków inwestycyjnych w gospodarstwach, ulgi żołnierskie i ulgi z tytułu nabycia lub

powiększenia gospodarstwa rolnego – te ulgi są pomniejszeniem dochodów własnych gminy

a ponadto stawka uległa zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o – 24,47 z ha
- 3 -

przeliczeniowego.

Dlatego założony wpływ z tytułu podatku rolnego na 2006 rok wynosi – na poziomie 77,59 %

wpływu z roku ubiegłego.

Z ogólnych wpływów z łącznego zobowiązania zostały wydzielone wpływy: podatku

rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.

Przy ustalaniu podatku od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości została wzięta

pod uwagę powierzchnia m kwadratowych zajętej na działalność gospodarczą bądź grunty

znajdujące się pod działalnością i przemnożono ustaloną stawką obowiązującą w 2005

roku (wg .uchwały Rady Gminy).

Przy ustalaniu strony wydatków przyjęty został wzrost niektórych cen towarów i usług o

3 % według informacji z Ministerstwa Finansów zakładanego wzrostu inflacji. płace i ich

pochodne wg. informacji ministerstwa zakłada się wzrost o 3 % – średni wzrost płac na

2006 rok a w budżecie gminy założono również 3 % w dziale oświaty.

Szczegółowiej założenia budżetu w planach dochodów i wydatków opisano w dalszej części

objaśnień do budżetu gminy na 2006 rok.
.

DOCHODY BUDŻETOWE


Ogółem planów dochodów na 2006 rok zakłada kwotę – 3.748.449 złotych z czego :

- dochody własne wynoszą - 431.069 złotych i stanowi to -11,50 % wszystkich dochodów

budżetu.,

- ustalona subwencja ogólna na 2006 rok wynosi – 2.713.576 złotych co stanowi – 72,39 %,

całego budżetu,

- kwota dotacji celowych przyznanych gminie na 2006 rok wynosi – 603.804 złote i stanowi

to 16,11 % wszystkich dochodów budżetu gminy.

Ustalona subwencja ogólna na 2006 r. w porównaniu do wykonania za 2005 r . jest wyższa o
- 4 -

- 5,31 %.

Planowany wpływ dotacji celowych na 2006 r. jest wyższy w porównaniu do przewidywane-

go wykonania za 2005 r. o 16,42 %. Wzrost z tytułu wpływu dotacji celowych wynika z

faktu, że wyższy będzie wpływ dotacji na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, na

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,

niższy natomiast wpływ dotacji na dofinansowanie dożywiania dzieci szkolnych – o 19.900

zł.

Natomiast plan dochodów własnych w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok

za 2005 r. jest niższy o 20 %. Spadek dochodów wynika z :

- niżej planowanych wpływów za przyłącza wodociągowe (ze względu na wpływ zaległych
wpłat za przyłącza),

- niższego wpływu z tytułu odsetek od zaległych wpłat za przyłącza,

- niższego wpływu z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego,

Wzrost dochodów nastąpił z tytułu planowanych wpływów z podatków opłacanych w

formie karty podatkowej, z tytułu wyższego wpływu z podatku dochodowego od osób

fizycznych i osób prawnych, wpływu dotacji na 2006 rok, wpływu subwencji ogólnej z

budżetu państwa.

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2005 rok planowane

na 2006 rok są nizsze o 9,11 %.Niższy wpływ dochodów na 2006 rok wynika z jak

nadmieniono z niższych stawek podatkowych jak również z faktu, że w 2005 roku do

budżetu wpłynęły środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na

dofinansowanie inwestycji wodociągowania w kwocie – 559.768 złotych.


Omówienie dochodów budżetu gminy na 2006 rok według działów,rozdziałów i

paragrafów ( wg.załącznika Nr 1).

- 5 -

W dziale 010 planowane wpływy dochodów to :

- wpływy opłat za wodę od ludności i instytucji – 50.000 złotych,

- wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty za wodę i przyłącza wodociągowe – 500 złotych,

- wpływ za przyłącza wodociągowe – 5.000 złotych,

- wpływy za sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - 100 zł.

W dziale 020 wpływ w kwocie -974zł. to planowany wpływ za dzierżawę terenów

łowieckich. Plan w porównaniu do wykonania za 2005 r. jest niższy o 5,7 % .

W dziale 700 założone wpływy w kwocie ogółem – 5.819 zł. to :

- czynsze za użytkowanie działek gminnych – 2.050 zł.,

- dochody z tytułu czynszy za mieszkania w budynkach komunalnych – 3.769 zł.

(tj.w byłym domu nauczyciela ul.Supska) i są niższe od przweiwdywanego wpływu za

2005 r. o 45,16 % - wynika to z faktu, że jedno mieszkanie zostało wolne.

. Dochody w dziale 750 ogółem zaplanowano w wysokości 54.000 zł. Dochody będą

pochodziły z :

- wpływu dotacji na zadania administracji publicznej – 47.000 zł.,

- wpływu z różnych dochodów – 7.000.tj.wpływu prowizji za sprzedane znaki

skarbowe, wypożyczanie samochodu,

Ogółem w tym dziale dochody są wyższe od przewidywanego wykonania za 2005 rok o 2,17

%, ze względu na wyższa kwotę dotacji o 1000 zł . W dziale 751 planowany wpływ

dochodów w kwocie – 804 złote to wpływ dotacji na prowadzenie i aktualizowanie spisu

wyborców w gminie i jest wyższy od przewidywanego wykonania za 2005 rok o 24 złote.

W dziale 756 ogółem plan zakłada – 348.997 złotych.i jest niższy od przewidywanego

wykonania dochodów w 2005 r. o 6,94 %. Dochodami tego działu są wpływy od osób

prawnych i osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Z tytułu podatków i opłat zostały uwzględnione wpływy z tytułu:
- 6 -

- podatku rolnego,

- podatku leśnego,

- podatku od nieruchomości,

- podatku od środków transportowych

- wpływów z karty podatkowej,

- opłaty skarbowej,

- podatku od czynności cywilnoprawnych,

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,

- odsetek za zwłokę.

- wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- podatku od spadków i darowizn.

- opłaty administracyjnej.

Ogółem zakładany spadek w tym dziale wynosi około 7 % %.Jak wcześniej nadmieniono,

że założono spadek podatków od osób fizycznych o ponad 22 %, nie zakładano wzrostu

w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy tj. w :

- podatku od spadków i darowizn,

- opłacie skarbowej,

- podatku od czynności cywilnoprawnych,


Plan podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęty został z wytycznych Ministerstwa

Finansów.

W dziale 758 Różne rozliczenia ogółem plan zakłada – 2.713.576 zł. i jest wyższy w

porównaniu do wykonania za 2005 r.o ponad 5 %.%.Ujęte dochody w tym dziale to wplyw

subwencji oświatowej – 1.409.240 zł., subwencji ogólnej – 1.196.812zł. i równoważącej

subwencji ogólnej w kwocie – 107.524 zł.

- 7 -

W dziale oświaty i wychowanie (801) planowany wpływ dochodów wynosi 12.679 zł. i w

porównaniu do wykonania za 2005 r. jest niższy o 29,79 %.- spowodowane tym, że w

domu nauczyciela ( w budynku szkoły) również zostało wolne mieszkanie.

W dziale 852 – pomoc społeczna plan na 2006 rok zakłada kwotę – 556.000 zł. Dochody

tego działu to wpływ dotacji celowych na realizację zadań z zakresu opieki społecznej.W

porównaniu do wykonania za 2005 rok plan jest wyższy o 18,24 %.Powodem wyższego

planu jest wyżej przyznana dotacja na świadczenia rodzinne,wyższa dotacja na wypłate

zasiłków i pomoc w naturze zł., wyższa dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie

zdrowotne.

Jak wspomniano na wstępie objaśnień do budżetu gminy kwoty przyjęte na 2006 rok

nie są ustalone ostatecznie i zapewne będą konieczne ich korekty w ciągu roku

budżetowego polegające na zwiększeniu planów bądź ich zmniejszeniu ( zarządzeniami

Wójta,uchwałami Rady Gminy).


WYDATKI BUDŻETOWE


Ogółem zaplanowane wydatki budżetowe na 2006 rok wynoszą kwotę – 3.722.449 zł.

W tym na wydatki inwestycyjne – 560.452 złote, na wydatki bieżące – złotych,

przewidziana kwota na finansowanie inwestycji wynosi 15,06 % wszystkich wydatków

tym :

- 555.452 złote na inwestycję budowy Sali Gimnastycznej w Przytułach,

- 5.000 złotych na projekt modernizacji drógi rolniczej ( dojazdowej do pól).

Z ogólnych wydatków bieżących tj. z kwoty - 3.161.997 złotych .na finansowanie zadań

oświatowych na 2006rok przewidziano w planach – 1.769.414 złotych i stanowi to 55,96 %

wszystkich wydatków bieżących na 2006 r. Plan w dziale oświaty w porównaniu do

przewidywanego wykonania za 2005 rok jest niższy o 4,75 %.Na finansowanie zadań
- 8 -


własnych tj.na dowożenie uczniów – 126.353 złote, na utrzymanie przedszkoli przy

szkołach podstawowych( kl”O”) – 39.054 złote –po odjęciu wydatków na zadania

własne na utrzymanie oświaty pozostaje kwota -1.604.007 zł. Nadmienić należy,że

przyznana na rok 2006 subwencja na zadania oświatowe wynosi – 1.409.240 złotych.

Z budżetu gminy na zadania oświaty w planach ujęto – 194.767 zł. Ogółem w dziale

oświaty nastąpił spadek wydatków : przede wszystkim ze względu na zrezygnowanie z

wynajmowania autobusu do dowozu dzieci.

W niektórych paragrafach nastąpił w wzrost wydatków ze względu na zakładany wskaźnik

wzrostu płac o 3 %.

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo plan wydatków zakłada kwotę – 1.800zł. i jest

niższy o ponad 51 %. Spowodowane to jest tym, iż w roku 2006 niższa będzie wpłata na

rzecz izb rolniczych tj. 2% wpływu podatku rolnego ze względu na jego niższy wpływ

ogółem. Jest to wydatek w kwocie 1.700 zł. Na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za

sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt przewidziano – 100 zł.

W dziale transport i łączność plan wydatków wynosi – 22.000 złotych. Kwota wydatków na

projekty modernizacji drogi rolniczej - 5.000 złotych, na bieżące utrzymanie dróg

gminnych zakładany plan wynosi – 17.000 złotych.(zakupy materiałów –

przepusty,żwir,odśnieżanie dróg,równanie dróg itp.).

W dziale gospodarki mieszkaniowej na ewentualne ogłoszenia o przetargach lub ogłoszeń

gminnych przewidziano kwotę – 4.000 złotych.

Na wydatki w dziale 710 tj. na dokonywanie zmian w planach zagospodarowania

przestrzennego gminy plan zakłada – 6.000 zł.

Na wydatki w dziale 750 – administracja publiczna założony plan wydatków wynosi -

515.139 zł. co wynosi o 4,63 % spadku wydatków w porównaniu do wykonania za rok
2005.
- 9 -


W zakresie tego działu finansowane są wydatki i wynoszą :

- wydatki administracji -urzędy wojewódzkie - 93.676 zł.,

(obrona cywilna,ewidencja ludności)

- utrzymanie rady gmin - 27.518 zł.,

- utrzymanie administracji samorządowej - 393.945 zł.,

W rozdziale urzędy wojewódzkie wzrost jaki nastąpił o 5,31 % ogółem wynika ze tego, że

2006 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 r. otrzyma tylko jedna osoba ( ze

względu na ustawę o niewypłacaniu takiego wynagrodzenia osobom na stanowiskach

kierowniczch) a w związku z tym i niższe pochodne od płac.

W rozdziale rady gmin wzrost wydatków o 9,01% w porównaniu do przewidywanego

wykonania za 2005 rok nastąpił ze względu na przewidziane częstsze obrady Rady Gminy a

w związku z tym i wyższe wydatki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za uczestnictwo

obradach rady gminy względu na przewidywaną większą liczbę Sesji Rady Gminy.

W rozdziale urzędy gmin nastąpił spadek wydatków o 5,30 %.Spadek spowodowany jest

tym, iż w roku ubiegłym zakupowane były materiały i wyposażenie w związku z

doposażeniem budynku urzędu gminy (po jego remoncie) a ponadto również ze wzgledu

na niższą kwotę wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 r. w związku z

ustawą ograniczającą wypłatę tego wynagrodzenia niektórym osobom na stanowiskach

kierowniczych i niśze pochodne od płąc.
.
Na wydatki w dziale 751 na aktualizację spisu wyborców złożono kwotę – 804 złotych.

W dziale 754 w zakresie bezpieczeństwa i ochrony p.pożarowej będą ponoszone wydatki

związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych. Plan zakłada kwotę – 29.767 zł.

co wynosi 84,93 % w porównaniu do wykonania wydatków za rok 2005.Nastąpił spadek

w planie na wynagrodzenia i pochodne ze względu na odejście na emeryturę kierowcy a

- 10 -

zatrudnienie nowego z ustalonym niższym wynagrodzeniem..W paragrafie na zakup usług

pozostałych wzrost wydatków o 10 % ze względu na wyższe ceny usług w 2006 roku.

W dziale 756 plan wydatków zakłada kwotę 5.995 zlotych z przeznaczeniem na wypłatę

prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego.W porównaniu do wykonania

przewidywanego za 2005 r. jest on niższy o 29,54 w związku z niżej planowanym wpływem

podatku rolnego.

Na spłatę odsetek w dziale 757 od pożyczki i kredytu zaplanowano kwotę – 27.945
zł.

W dziale ochrony zdrowia 851 ogółem plan zakłada - 11.907 zł. W tym w rozdziale na

przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.287zł. Plan wydatków w tym rozdziale będzie

przebiegać zgodnie z harmonogramem komisji ds. alkoholowych. W rozdziale pozostałej

działalności wydatki to dofinansowanie usług rehabilitacji – ogółem – 1.620 złotych.

W dziale pomoc społeczna plan na wydatki zakłada kwotę – 559.917 zł. Są to zadania

finansowane z dotacji z dołożeniem do zadań wypłaty zasiłków – 5.000 zł.,do utrzymania

gminnego ośrodka pomocy społecznej – 27.717 złotych, do finansowania do żywienia dzieci

z rodzin najuboższych i wyposażenie punktu dożywiania dzieci – 5.000zł. i do

finansowania wypłat dodatków mieszkaniowych -3.200 zł.

Zaplanowano również na ewentualne świadczenie usług opiekuńczych kwotę –

3.000 złotych.

W dziale 900 – gospodarka komunalna ogółem plan zakłada –152.495 złotych. Ponoszone

wydatki w tym dziale to : wywożenie nieczystości z kontenerów oraz na opłaty za emisję

substancji zanieczyszczających do powietrza – zaplanowano kwotę – 26.000 złotych.

Na wydatki oświetlenia dróg i przeprowadzenia konserwacji oświetlenia ulicznego

zaplanowano kwotę – 60.605 złotych.

Na utrzymanie konserwatora zatrudnionego w hydrofornii i utrzymanie budynków

- 11 -

komunalnych zaplanowano kwotę – 65.890 złotych.W porównaniu do przewidywanego

wykonania wydatków za 2005 rok nastąpił wzrost wydatków o niecały 1 %. Najwyższy

wzrost wydatków nastąpił w paragrafie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz

na wydatki podróży służbowych ze względu na przyznanie ryczałtu za używanie własnego

samochodu do pracy w terenie oraz na zakup usług pozostałych.

W dziale 921 -kultura i ochrona dziedzictwa narodowego finansowane będą :

- biblioteka na której zadania zaplanowano kwotę – 19.014 zł.Wzrost wydatków wyniósł

w porównaniu do wykonania za rok 2005 – 6,85 %.ze względu na zakładaną podwyżkę płac

i ich pochodnych.oraz na zakup książek/

Na utrzymanie świetlicy zaplanowano 300 zł.na opłaty rachunków za energię elektryczną.

W dziale 926 plan w kwocie – 555.952 złote .Są to wydatki na inwestycję budowy sali

gimnastycznej - 555.452 złote i na zakup nagród dla uczestników w zawodach

sportowych – 500 złotych.

Projekt budżetu na 2006 rok jest niższy po stronie dochodów jak i po stronie

wydatków w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2005 rok.

Ogólnie podsumowując założenia planów w projekcie budżetu gminy na 2006 rok należy

stwierdzić, że w związku ze spadkiem planu dochodów w porównaniu do roku 2005 o

ponad 9 % a w związku z tym i wydatków niezbędne będzie bardzo oszczędne

gospodarowanie wydatkami i bieżąca kontrola nad przebiegiem wykonywania budżetu ze

względu na spłatę dwóch rat pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Białymstoku) oraz na spłatę planowanego do zaciągnięcia

kredytu i na spłatę odsetek od zadłużenia.. A ponadto w budżecie na rok 2006 należy

przestrzegać relacji deficytu budżetu gminy do dochodów budżetu gminy który zgodnie z

ustawą budżetową wynosi – 20 %.

Nadmienić należy, że w roku 2006 nie planuje się wpływu dotacji do realizacji przyjętych
- 12 -


zadań na :realizację inwestycji wodociągowania gminy oraz na projekty dróg gminnych.

Należy nadmienić, że plan budżetu na 2006 r. oparty jest na podstawie prognoz i nie ma

formy ostatecznej. W trakcie jego realizacji następować będą zmiany.
Data powstania: czwartek, 9 mar 2006 13:25
Data opublikowania: czwartek, 9 mar 2006 13:27
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 3626 razy