BIP Gminy Przytuły

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie zwołania XXV Sesji Rady Gminy Przytuły .

              Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 roku ,poz. 994, z późn. zm. /

obwieszczam :

1. Zwołać XXV Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 12 czerwca 2018 roku.

2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 11.00.

3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy w Przytułach, ul. Lipowa 1 .

4. Zaproponować następujący porządek dzienny.         

Przewidywany porządek dzienny :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej obrad sesji.

4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .

5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a )przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Przytuły w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

b) dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorcow zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły

c) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Przytuły.

d) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytuły oraz terminów i miejsca składania deklaracji

7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

– wystąpienie Wójta Gminy

a) przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem     z wykonania budżetu za 2017 rok.

- zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej ,

b) przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Przytuły z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

8. Sprawy bieżące gminy.

9. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data powstania: środa, 6 cze 2018 14:21
Data opublikowania: środa, 6 cze 2018 14:23
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 173 razy