BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

29 listopada 2018 roku
w sprawie zwołania II Sesji Rady Gminy Przytuły .

             Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 roku ,poz. 994, z późn. zm. /

obwieszczam :

1. Zwołać II Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 6 grudnia 2018 roku.

2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 11.00.

3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy w Przytułach, ul. Lipowa 1 .

4. Zaproponować następujący porządek dzienny.                                                                                               

 

Przewidywany porządek dzienny :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .

4. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

5.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a)przyjęcia do realizacji w 2019 roku Programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2019 roku na obszarze gminy Przytuły,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

d) stawek podatku od środków transportowych..

e) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Przytuły.

8. Sprawy bieżące gminy.

9. Zamknięcie obrad Sesji.

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data powstania: czwartek, 29 lis 2018 14:44
Data opublikowania: piątek, 30 lis 2018 14:47
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 967 razy