BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie zwołania IV Sesji Rady Gminy Przytuły .

Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 roku ,poz. 994, z późn. zm. / 

obwieszczam  :

1. Zwołać IV Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień  7 marca 2019  roku.

2. Otwarcie Sesji odbędzie  się o godz. 10.00.

3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy  w Przytułach, ul. Lipowa  1  .

4. Zaproponować następujący porządek dzienny.                                                                                                

Przewidywany porządek dzienny :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie  porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń.

4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .

5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

6. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przytułach za 2018 rok oraz bilans potrzeb na 2019 rok.

7. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2018 r.

9.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.

10.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na       zakup żywności lub posiłku

b) ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz   Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”.    

c) zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności .

d)  ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

e)   przyjęcia do realizacji w 2019 roku Programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 f) uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Przytuły.

g)  zarządzenia  wyborów organów samorządów mieszkańców wsi.

h)  zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przytuły  na 2019 rok.

 i)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

 j) zatwierdzenia planu pracy Komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów na 2019 rok.

 k) zatwierdzenia planu pracy Komisji  Skarg, wniosków i petycji  na 2019 rok.

 l) przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności  na terenie Gminy Przytuły w 2019 roku.

ł)  wyrażenia ( nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w  roku 2020.

m ) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły .      

n) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2022

o ) zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

11. Sprawy bieżące gminy.

12. Zamknięcie obrad Sesji.

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data powstania: środa, 27 lut 2019 12:20
Data opublikowania: środa, 27 lut 2019 12:29
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 879 razy