BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy : FN.3021.3.2019

Gmina Przytuły                                                                    

ul. Supska 10

18 – 423 Przytuły                                                                    

NIP 7182138161

REGON 450669980

Gmina Przytuły  zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie kredytu w kwocie –  844 280,00 zł.  na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków  pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły”.

Zamawiający:

Gmina Przytuły reprezentowana przez

Wójta Gminy  – Kazimierza Ramotowskiego

Ul. Supska 10

18 – 423 Przytuły

tel. 512 413 016     fax. 086 217 70 03    

e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

     Na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę i zapraszamy do złożenia oferty na udzielenie  kredytu  na wyprzedzające sfinansowanie  działań finansowanych ze środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań pn. „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły” w kwocie  844 280,00 zł.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje udzielenie kredytu dla Gminy Przytuły  w kwocie 884 280,00  PLN (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych)  z przeznaczeniem na  wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły” Uruchomienie kredytu przez Bank nastąpi w dniu 1 sierpnia 2019 r. Dokładna data uruchomienia kredytu zostanie podana przez Zamawiającego.

2. Warunki spłaty kredytu:

a)     Kredyt zostanie  spłacony w 2019 roku, jednorazowo lub w ratach w zależności od daty otrzymania refundacji z budżetu UE na realizację poszczególnych operacji na które otrzymano dofinansowanie,

b)     odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty (salda kredytu) na dzień 30 każdego miesiąca / luty-28/,

c)     kredyt oprocentowany będzie wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus stała marża w banku w okresie obowiązywania umowy,

d)     zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika oraz złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie prawa bankowego.

3. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu:

a)     niewykorzystania całości kredytu,

b)     zmiany harmonogramu spłat kredytu w zakresie kwot i terminów,

c)     wcześniejszej spłaty rat kredytu.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone  w walucie polskiej / PLN /.

5. Do formuły naliczenia odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku.

6. Wykonawca nie będzie pobierał żadnej prowizji przygotowawczej.

7. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat  związanych  z realizacją umowy o udzielenie kredytu.

8. Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 1M wg stanu na dzień 9 lipca 2019 roku.

9. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów.

10. Umowę kredytu przygotowuje Bank w uzgodnieniu z Zamawiającym.

11. Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania o cenę "Formularzu ofertowym" – załącznik nr 1.

12. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenie:

a)     formularz ofertowy wg załączonego wzoru, stanowiący załącznika nr 1,

b)     zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej  w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe / Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późniejszymi zmianami /. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

c)     wzór umowy kredytowej zawierający postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać pocztą lub  dostarczyć osobiście  do  sekretariatu Urzędu Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem " Kredyt na wyprzedzające finansowanie ", w terminie do dnia 16 lipca 2019 r. do godz.11.00.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2019 r. o godz. 11.30  w Urzędzie Gminy w Przytułach w sali Nr 17 (I piętro)

14. Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 14 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ewentualne zapytania kierować telefonicznie lub e-mailem:     

1. Elżbieta Ziółek - Skarbnik Gminy Przytuły, telefon 512 413 016, e-mail: skarbnik@przytuly.powiatlomzynski.pl  ( sprawy związane z budżetem , sprawozdaniami, itp.).

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Przytuły z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/prawo.php?wiad=1481

3. Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na rok 2019.

http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/prawo.php?wiad=1416

4. Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2018-2022.

http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/prawo.php?wiad=1417

5. Uchwała Nr IV-00313-2/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez Gminę Przytuły kredytu w wysokości 844 280 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji zadania pn. „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły”.

http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/prawo.php?wiad=1480

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 lip 2019 14:06
Data opublikowania: wtorek, 9 lip 2019 14:15
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 599 razy