BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 30 stycznia 2020 roku
w sprawie zwołania X Sesji Rady Gminy Przytuły .

               Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 roku ,poz. 506, z późn. zm. / 

obwieszczam  :

1. Zwołać X Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień  12  lutego 2020  roku.

2. Otwarcie Sesji odbędzie  się o godz. 9.00.

3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy  w Przytułach, ul. Lipowa  1.

4. Zaproponować następujący porządek dzienny.  

                                                                                           

Przewidywany porządek dzienny :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie  porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .

5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.

7. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

8. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach za 2019 rok oraz bilans potrzeb na 2020 rok.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 a)ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”.  

  b)  zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przytuły  na 2020 rok.

 c)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

 d) zatwierdzenia planu pracy Komisji rozwoju gospodarczego , budżetu i finansów na 2020 rok.

 e) zatwierdzenia planu pracy Komisji  Skarg, wniosków i petycji  na 2020 rok.

  f)  zmieniająca uchwałę w sprawiewyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki  opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy  Przytuły.

 g)  zmieniająca uchwałę w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytuły oraz terminów i miejsca składania deklaracji..

 h) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 i) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przytuły w roku szkolnym 2019/2020.

 j) wyrażenia ( nie) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w  roku. 2021.

 k)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Przytuły na   lata 2020 – 2023, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2024.

 l)  zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

10. Sprawy bieżące gminy.

11. Zamknięcie obrad Sesji.

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

 

Data powstania: środa, 5 lut 2020 12:40
Data opublikowania: środa, 5 lut 2020 13:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 737 razy