BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 13 października 2020 roku

w sprawie zwołania XIV Sesji Rady Gminy Przytuły .

Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm. /  

obwieszczam  :

 1. Zwołać XIV Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 22 października 2020 roku.
 2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy w Przytułach, ul. Lipowa 1  .
 4. Zaproponować następujący porządek dzienny.

                                                                                              

Przewidywany porządek dzienny :

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .
 5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Przytuły w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych
 1. Radnych Gminy Przytuły.
 2. Pracowników Urzędu Gminy.

    8.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia do realizacji w 2021 roku programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku     publicznego i o wolontariacie.
 2. wspólnej realizacji projektu pn:” Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego „ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na remont drogi powiatowej.
 4. zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

9.  Sprawy bieżące gminy.

10. Zamknięcie obrad Sesji.

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

 

Data powstania: wtorek, 20 paź 2020 09:51
Data opublikowania: wtorek, 20 paź 2020 10:00
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 619 razy