BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 10 czerwca   2021 roku

w sprawie zwołania  XVIII  Sesji Rady Gminy Przytuły .

               Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm. /  

obwieszczam  :

  1. Zwołać XVIII Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 29 czerwca 2021  roku.
  2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.
  3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy wiejskiej w  Wilamowie   10  .
  4. Zaproponować następujący porządek dzienny.

Przewidywany porządek dzienny :

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .

5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

6. Informacja o wykonaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok.

7. Raport o stanie gminy Przytuły za rok 2020. - udostępniony na BIP Przytuły

  a) przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni,

  b) debata nad raportem o stanie gminy,

  c) głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytuły wotum zaufania.- uchwała.

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2020 rok.

–  wystąpienie Wójta Gminy

a) przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
   z wykonania budżetu za 2020 rok.

- zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej ,

b) przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Przytuły z tytułu wykonania
budżetu  za 2020 rok.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przytuły na lata 2021-2024.

b) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przytuły w roku szkolnym 2021/2022

10. Sprawy bieżące gminy.

11. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data powstania: wtorek, 15 cze 2021 14:55
Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2021 14:59
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 572 razy