BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

w sprawie zwołania XXII Sesji Rady Gminy Przytuły .

               Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm. /  

obwieszczam  :

  1. Zwołać XXII Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 29 listopada 2021 roku.
  2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.
  3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy wiejskiej w Przytułach , ul. Lipowa 1  .
  4. Zaproponować następujący porządek dzienny.

      Przewidywany porządek dzienny :

    1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

  1. Przyjęcie porządku dziennego.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .
  4. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przytuły na 2022 rok.

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji rozwoju gospodarczego , budżetu i finansów na 2022 rok.

d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji  na 2022 rok.

e) średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej  podstawą do ustalenia podatku  rolnego w  2022   roku na obszarze gminy Przytuły,

f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

g) stawek podatku  od środków transportowych,

h) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przytuły,

i) przyjęcia do realizacji w 2022 roku Programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Przytuły na lata 2021 – 2024, wraz z prognozą kwoty długu   i spłat  zobowiązań na lata 2021 – 2023

k) zmian w budżecie gminy na 2021 rok

            7. Sprawy bieżące gminy.

            8. Zamknięcie obrad Sesji.

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

 

Data powstania: czwartek, 18 lis 2021 14:31
Data opublikowania: czwartek, 18 lis 2021 14:34
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 532 razy